Llibres de text i CRITERIS d'avaluació del curs 2019-20 per a l'ESO i BAT i documentació rellevant del departament

1. Criteris Covid19 (final de curs 2019-20)
2. Criteris d'inici de curs

1. CRITERIS D'AVALUACIÓ PER PANDÈMIA COVID19

 1. Per nivell educatiu i matèria (i dates de les proves, de moment només 2n de BAT)

 2. ATENCIÓ: Instruccions per a exàmens mitjançant videoconferència


 1. Per nivell educatiu i matèria específica


 • De 1r a 3r d’ESO

Si la nota mitjana de la 1a i 2a avaluació és inferior a 4, i tot i sumant-li la nota màxima de la
3a avaluació que pot incrementar fins a un 1’5, no arriba a 5 i, per tant, suspèn la matèria;
aleshores l’alumne haurà de fer una recuperació que consistirà en un exercici de competències
bàsiques que es realitzarà en línia entre els dies 3 i 4 de juny.
En cas que l’alumne no superi aquesta prova, haurà de fer un dossier de treball de competències
i de tot el que ha treballat durant el curs escolar que haurà de presentar el dia de la convocatòria
extraordinària que serà el dia 17 de juny. Aquest material de recuperació se li entregarà en línia el
dia 10 de juny per lliurar-lo el dia 17 (dates pendents de confirmar)

 • 4t d’ESO

Si la mitjana de la 1a i 2a avaluació arriba a 4, no haurà de realitzar una recuperació específica,
sinó que se li sumarà la puntuació de les activitats realitzades durant la 3a avaluació (amb un
màxim de 2 punts sobre la nota semifinal). Si la suma de la nota semifinal i les activitats de la
3a avaluació no arriba a 5, haurà de presentar-se a la recuperació de tot el curs. Aquesta
recuperació serà entre el 17 i el 19 de juny. (dates pendents de confirmar).
Si la nota semifinal no arriba a 4, es farà una recuperació del curs, en què la 1a i la 2a avaluacions
tindran un pes més important, però també podrà incloure alguna qüestió  de la 3a avaluació.
Les tasques realitzades durant la 3a avaluació virtual també es tindran en compte per a calcular

la nota final.

 • 1r de Batxillerat, llengua i literatura (comuna)

Hi haurà una nota semifinal i una de final. La nota semifinal serà la mitjana de la 1a i la
2a avaluacions. Si aquesta nota mitjana arriba a 4, no haurà de realitzar una recuperació
específica, sinó que se li sumarà la puntuació de les activitats realitzades durant la 3a avaluació
(amb un màxim d’1,5 punts sobre la nota semifinal). Si la suma de la nota semifinal i les activitats
del 3r trimestre no arriba a 5, haurà de presentar-se a la recuperació de tot el curs. Aquesta
recuperació serà del 15 al 19 de juny. 
Si la nota semifinal no arriba a 4, es farà una recuperació del curs, en què la 1a i la 2a avaluacions
tindran un pes més important, però també podrà incloure alguna qüestió  de la 3a avaluació.
Les tasques realitzades durant la 3a avaluació virtual també es tindran en compte per a calcular
la nota final.

 • 2n de Batxillerat, llengua i literatura (comuna)

Hi haurà una nota semifinal i una de final. La nota semifinal serà la mitjana de la 1a i 2a avaluacions.
Si aquesta nota mitjana arriba a 4, no haurà de realitzar una recuperació específica, sinó que se li
sumarà la puntuació de les activitats realitzades durant la 3a avaluació (amb un màxim d’1,5 punts
sobre la nota semifinal). Si la suma de la nota semifinal i les activitats del 3r trimestre no arriba a 5,
haurà de presentar-se a la recuperació de tot el curs que serà el dia 13 de maig a les 10 h. 
Si la nota semifinal no arriba a 4, es farà una recuperació del curs, en què la 1a i la 2a avaluacions
tindran un pes més importants, però també podrà incloure alguna qüestió  de la 3a avaluació.
Les tasques realitzades durant la 3a avaluació virtual també es tindran en compte per a calcular
la nota final (la data màxima de lliurament d’activitats de la 3a avaluació és el 5 de maig). 

La recuperació extraordinària de 2n de Batxillerat serà entre el 8 i el 10 de juny (ja s’indicarà
en els calendaris globals de centre). En el cas de nocturn divendres 15 de maig a les 16 h.

 • Pendents de 1r de Batxillerat:  examen de recuperació el dia 11 de maig a les 16 h. 


 • Literatura catalana, 2n de batxillerat


Hi haurà una nota semifinal i una de final. La nota semifinal serà la mitjana de la 1a i 2a avaluacions.
Si aquesta nota mitjana arriba a 4, no haurà de realitzar una recuperació específica, sinó que se li
sumarà la puntuació de les activitats realitzades durant la 3a avaluació (amb un màxim d’1,5 punts
sobre la nota semifinal). Si la suma de la nota semifinal i les activitats del 3r trimestre no arriba a 5,
l’alumne haurà de presentar-se a la recuperació de tot el curs que serà el 13 de maig a les 12 h.

Si la nota semifinal no arriba a 4, es farà una recuperació del curs, en què la 1a i la 2a avaluacions
tindran un pes més important, però també podrà incloure alguna qüestió de les activitats realitzades
al 3r trimestre. Hi haurà un examen extraordinari de tot el curs del 15 al 19 de juny (ja s’indicarà en
els calendaris globals de centre).

 • Pendents de Literatura Catalana: examen de recuperació l’ 11 de maig a les 18 h.

 • Treball de Recerca: cal enviar-lo al tutor del treball (3 dies abans) i la data de
 • presentació (defensa) divendres 15 a les 12 h.

 • Literatura universal, 1r de batxillerat

Hi haurà una nota semifinal i una de final. La nota semifinal serà la mitjana de la 1a i 2a avaluacions.
Si aquesta nota mitjana arriba a 4 , no haurà de realitzar una recuperació específica , sinó que se li
sumarà la puntuació de les activitats realitzades durant la 3a avaluació (amb un màxim d’1,5 punts
sobre la nota semifinal). 
Si la suma de la nota semifinal i les activitats dels 3r trimestre no arriba a 5,  l’alumne haurà de
presentar-se a la recuperació de tot el curs que serà del 15 al 19 de juny.
Si la nota semifinal no arriba a 4, es farà una recuperació del curs, en què la 1a i la 2a avaluacions
tindran un pes més important, però també podrà incloure alguna qüestió de les activitats realitzades
al 3r trimestre.

 • Comunicació Digital, 1r de batxillerat

Hi haurà una nota semifinal i una de final. La nota semifinal serà la mitjana de la 1a i 2a avaluacions.
Si aquesta nota mitjana arriba a 4, no haurà de realitzar una recuperació específica, sinó que se li
sumarà la puntuació de les activitats realitzades durant la 3a avaluació (amb un màxim d’1,5 punts
sobre la nota semifinal). 
Si la suma de la nota semifinal i les activitats dels 3r trimestre no arriba a 5,  l’alumne haurà de
presentar-se a la recuperació de tot el curs que serà del 15 al 19 de juny.
Si la nota semifinal no arriba a 4, es farà una recuperació del curs, en què la 1a i la 2a avaluacions
tindran un pes més important, però també podrà incloure alguna qüestió de les activitats realitzades
al 3r trimestre.

 • Arts escèniques 2n BAT

Hi haurà una nota semifinal i una de final. La nota semifinal serà la mitjana de la 1a i 2a avaluacions.
Si aquesta nota mitjana arriba a 4, no haurà de realitzar una recuperació específica, sinó que se li
sumarà la puntuació de les activitats realitzades durant la 3a avaluació (amb un màxim d’1,5 punts
sobre la nota semifinal).
Si la suma de la nota semifinal i les activitats del 3r trimestre no arriba a 5 o si la nota semifinal no
arriba a 4,  haurà de presentar-se a la recuperació de tot el curs que serà el dia 12 de maig a les
10 h  (prova i lliurar un producte final segons les indicacions concretes).

ATENCIÓ *****************************

 1. Instruccions per fer l’examen per videoconferència: 


L’enllaç de la videoconferència per fer els exàmens de recuperació es farà arribar als correus
electrònics de l’alumnat. També es facilitarà un codi perquè es puguin inscriure al Moodle del
departament. S’indicarà un termini d’inscripció al Moodle i l’alumnat haurà de comprovar prèviament
que s’hi ha inscrit correctament per poder realitzar l’examen. 

El dia de la recuperació s’haurà de tenir el micròfon tancat i la càmera oberta i hi haurà algun
professor/a del departament a la sala virtual.


2. Criteris d'inici del curs 2019-20 (setembre)


Aquí trobaràs els criteris d'avaluació del departament de català de l'Institut Antoni de Martí i Franquès.


Llengua catalana i Literatura.
Curs 2019-2020
Resum dels criteris d'avaluació 
recuperació dels cursos
d’ESO i BATXILLERAT


ESO

Llibres de text de 1r i 2n d'ESO

  
1r d’ESO
Llengua catalana i Literatura 1. ATÒMIUMEd Text la galera
Autor/es: Meritxell Armengol. Equip de TEXT-LA GALERA
ISBN: 978-84-412-2389-9
2n d’ESO
Llengua catalana i Literatura 2. ATÒMIUMEd Text la galera
Autor/es: Meritxell Armengol. Equip de TEXT-LA GALERA.
ISBN: 978-84-412-2299-1

Llibres de text de 3r i 4t d'ESO
   
3r d’ESO
Llengua catalana i Literatura   
3 ESO. Llibre de l'alumne. Editorial Barcanova
Autoria: Lluis Homs, Josep Rosell
ISBN: 3ESO   978-84-489-4677-7

4t d’ESO
Llengua catalana i Literatura   
4 ESO. Llibre de l'alumne. Editorial Barcanova
Autors: Lluís Homs; Josep Rosell

ISBN: 4ESO   978-84-489-3833-8


AVALUACIÓ

Aquesta és una matèria comuna i considerada instrumental a tots els quatre cursos de l’ESO.
La distribució competencial a l’hora d’avaluar la matèria comuna serà la següent:
La dimensió / competència lingüística i literària (comprensió i expressió escrita): 50%: exàmens i proves.
La dimensió / competència oral i comunicativa i literària, comprensió lectora i expressió escrita: 30%: lectures, treballs, exercicis, els sistemes de comunicació digitals, llengua oral.
La dimensió / competència oral i comunicativa i tot allò relacionat amb l’actitud i el comportament que s'espera de l'alumnat de l'ESO: 20%: expressió oral, els sistemes de comunicació digitals, treball diari, actitud, assistència, puntualitat, participació a l'aula...

L'alumnat rebrà a l'aula la informació oportuna durant les primeres sessions del curs sobre la programació i la temporització dels continguts de les matèries.

Com a seminari didàctic, valorem el treball de cada dia i l'esforç en el procés d'aprenentatge de la llengua i la literatura catalana.

Tot i ser una avaluació continuada, volem remarcar els punts següents:

A 1r i 2n d’ESO es faran dues proves escrites per avaluació.
A 3r i a 4t una prova escrita per avaluació, tot i que el professorat podrà repartir la matèria en dues  proves si així ho estima convenient.

Les lectures obligatòries s’avaluaran a través de proves escrites/orals o treballs específics.

La nota d'avaluació ve donada per: el 50% de conceptes bàsics de la llengua oral i escrita; el 30 % de procediments i el 20%  de la dimensió actitudinal.

Els errors lingüístics en les proves o treballs escrits descomptaran de 0,05 a 1r/2n d’ESO fins a 0,1 a 3r/4t.

Prova oral
Si l’alumnat per raons diverses no pogués demostrar el seu domini oral de la llengua, se li podrà fer una prova específica on demostrarà el seu domini suficient.

Les matèries alternatives o optatives de 3r i 4t  (Comunicació 2.0 / La revista) tindran el seu propi objecte d’estudi i d'avaluació, tot i que els criteris de valoració del domini de la llengua seran similars als de la matèria comuna. RECUPERACIÓ i MILLORA

Tot i ser avaluació continuada volem remarcar que per recuperar una avaluació suspesa es podrà fer:
1. Avaluació continuada: per exemple, si un alumne supera la segona avaluació, automàticament li queda aprovada la primera.
2. Amb les proves comunes que el centres proposi acabada la 3a avaluació, si s’escau.
3. Una matèria alternativa / optativa es podrà recuperar mitjançant una prova o un treball específic.
4. A la primera avaluació es valorarà el treball d'estiu presentat.
5. Els alumnes, que tot i no haver superat el curs anterior se'ls va promoure (inscriure) a un curs superior per raons diverses, caldrà que segueixin un procediment d'aprenentatge complementari i personalitzat que en cada situació l'equip docent del nou grup decidirà, dins del marc general dels curs, tenint en compte la informació rebuda.

Com es recuperarà un curs suspès:

1.- Amb les proves extraordinàries de recuperació del curs de l'ESO que es realitzaran el juny, d'acord amb el calendari oficial.
2.- Si el treball i la millora suficient de coneixements fa que l'alumnat aprovi una de les tres avaluacions del curs següent es considerarà automàticament aprovat el curs anterior pendent.
3- Una matèria alternativa / optativa es podrà recuperar mitjançant una prova o un treball específic.

Millora

L’alumnat que ha aprovat el curs es podrà presentar a un examen de millora  d’un punt de la nota. Aquesta és una prova específica i diferent de la resta.

BATXILLERAT

Llibres de text

  
1r de Batxillerat   
1  Llengua catalana i Literatura.  Editorial CASALS                           
Autor/s: Remei Barberà, Montse Carbó, Josep M  Pallàs, Joan Puig.
ISBN: 978-84-218-6563-7
2n de Batxillerat
2  Llengua catalana i Literatura.  Editorial CASALS    
Autor/s: Remei Barberà, Josep M  Pallàs, Joan Puig.

ISBN: 978-84-218-5112-8

ASSIGNATURA
Llengua catalana i Literatura: es fa a 1r i a 2n de Batxillerat en dues hores setmanals.
Literatura catalana: aquesta assignatura es fa a 2n de Batxillerat. Quatre hores setmanals.
Literatura universal: aquesta assignatura es fa a 1r  de Batxillerat. Quatre hores setmanals.
Competència digital: aquesta assignatura es fa a 1r de batxillerat i és de 2 hores setmanals.

L'alumnat rebrà a l'aula la informació oportuna durant les primeres sessions del curs sobre la programació, l'avaluació i la temporització dels continguts de totes les matèries.  També ho podrà trobar al web / blog del departament.
Com a seminari didàctic, valorem el treball de cada dia i l'esforç en el procés d'aprenentatge de la llengua i la literatura.

AVALUACIÓ

Llengua catalana i Literatura

1r BATXILLERAT:

Prova/es sobre els continguts de la matèria (60%) i la lectura obligatòria (20%) que forma part del temari.  80% .
Notes de classe, treball diari, lectures, expressió oral i activitats complementàries.  20%

2n BATXILLERAT:

Prova/es sobre els continguts de la matèria.   70%
Prova/es sobre la lectura obligatòria.   20%
Notes de classe, treball diari, lectures, expressió oral, activitats complementàries.   10%

Es farà un examen per avaluació de la matèria donada segons la programació, tot i que es podrà repartir, si es creu oportú, en dues sessions.
En totes les proves escrites cada errada lingüística restarà 0'1 punts.

Prova oral

El  domini de la llengua oral s'avaluarà a través de les intervencions a classe amb l'exposició d'algun tema, preferentment literari, que comptarà amb algun suport digital. Aquesta activitat comptarà un 10% de la nota de la 3a avaluació, que es restarà al percentatge donat a les notes de classe a 1r de Batxillerat i a 2n de Batxillerat al percentatge donat als continguts.
Tanmateix, si l’alumnat per raons diverses no demostrés el seu domini oral de la llengua en el treball diari se li podrà fer una prova específica on demostrarà el seu domini suficient.

Literatura catalana

- Prova/es sobre la matèria.  60%.
- Comentaris, notes de classe, treball diari. 40%

Es farà un examen per avaluació de la matèria donada segons la programació, tot i que es podrà repartir, si es creu oportú, en dues sessions. L'examen constarà de qüestions teòriques, de reflexió sobre les lectures i de comentari de text. 

En totes les proves escrites cada errada lingüística restarà 0'1 punts.

Literatura universal

El càlcul de la qualificació s’atendrà els criteris següents:
1r Exàmens d’avaluació: se’n faran un o dos per trimestre. Aquesta mitjana serà el 50% de la nota trimestral.
2n Control de la lectura o treballs sobre el llibre de lectura obligatòria. En paper o digital. Serà el 30% de la nota del trimestre.
3r. Actitud, participació a classe i valoració de tasques diàries (exposicions orals, exercicis, comentaris de text en paper o digital …). Suposarà el 20% de la nota del trimestre.

En totes les proves escrites cada errada lingüística restarà 0'1 punts.


Competència digital

Notes per trimestre. La mitja aritmètica dels trimestres determinarà la mitjana    final de la matèria al juny.  
1a avaluació: 
Continguts teòrics:  40% (examen), 20% (lectures d’articles) i 10% (intervencions a l’aula) 
Continguts pràctics: 20% (exercicis i productes finals). El blog. 
Assistència, actitud i participació: 10%  
  2a i 3a avaluació: 
Continguts teòrics:  30% (examen), 10% (lectures d’articles) i 10% (intervencions a l’aula) 
Continguts pràctics: 40% (exercicis i productes finals: reportatge). 15 articles del blog (conditio sine qua non) 
Assistència, actitud i participació: 10% 

Pujar nota: realitzar un producte audiovisual d’1 minut (permet pujar 1 punt a la nota final).  


En totes les proves escrites cada errada lingüística restarà 0'1 punts.

RECUPERACIÓ

Llengua catalana i Literatura
Si no s'aprova una avaluació, s'examinarà només de la matèria d'aquesta avaluació. Amb dues o més avaluacions no aprovades, l'alumnat s'examinarà de tot el curs.
Les recuperacions es faran a final de curs o al setembre en el cas de 1r Bat en un calendari comú aprovat per la direcció d'estudis.

Literatura catalana
Les recuperacions es faran a final de curs en un calendari comú aprovat per la direcció d'estudis. L'alumnat s'haurà d'examinar de les avaluacions suspeses. 
Hi haurà un examen extraordinari de tot el curs el mes de juny

Literatura universal
Es podrà recuperar a final de curs cada avaluació no superada, d’acord amb el calendari oficial de recuperacions. L'alumnat de 1r BAT tindrà l'examen extraordinari de tot el curs el mes de setembre. 

Competència digital
Recuperació al setembre caldrà realitzar una prova (50%) i lliurar un producte final segons les indicacions concretes (50%).


Matèries pendents de 1r

Totes les matèries cursades a 1r de Batxillerat es podran recuperar en una prova extraordinària durant el curs de 2n de Batxillerat. L’esmentada prova es farà el mes de febrer amb el mateix temari i lectures i les mateixes condicions que les de setembre, d’acord amb el calendari oficial de recuperacions. En la matèria de Llengua catalana i Literatura es recomanarà l'elaboració d'un dossier complementari. 

MILLORA

Amb la finalitat de fer una proposta que pugui encabir totes les opcions i la igualtat d’oportunitats, el departament acorda la possibilitat  que puguin accedir a fer aquest examen aquells alumnes que hagin tret com a mínim un notable (7) dels apartats que entenem com a Procediments i Actitud (treball diari i comportament positiu). Sempre a criteri del professor.

En Comunicació Digital: realitzar un producte audiovisual d’1 minut (permet pujar 1 punt a la nota final).


OBSERVACIONS:
Aquestes propostes tenen una clara voluntat harmonitzadora dels criteris que els professors/es del departament segueixen a l'hora d'avaluar. També han de servir als alumnes i, quan calgui, als seus pares o tutors legals, com a informació complementària. Per resoldre els casos de possibles disconformitats, el nostre sistema educatiu té els mecanismes reglamentaris establerts als quals s'ha de sotmetre tota la comunitat educativa.

Cèlia Descarrega Cervelló
Cap de departament


Institut  Antoni de Martí i Franquès Tarragona
C/Enric d'Ossó, 3 43005 Tarragona
e-mail del departament: catala.iamf@gmail.com
e-mail del centre: e3003641@centres.xtec.es
Tel. 977 24 02 14 l 977 22 45 54
Fax: 977 22 83 53

Cap comentari: