CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL CURS 2020-21

1r CICLE D'ESO (1r i 2n d'ESO)

MATERIAL NECESSARI

Llibreta/Dossier de Llengua catalana que cal que estigui sempre al dia i a disposició del professor/a.

Llibre de text: Llengua catalana i Literatura 1. Atòmium. Ed Text La Galera

Llibre de text: Llengua catalana i Literatura 2. Atòmium. Ed Text La Galera

Inscripció al curs de Moodle de 1r d’ESO i de 2n d'ESO. Aquest curs de moodle es faria servir especialment en cas de confinament. L’alumne ha de conservar tot el material digital rebut pel professor o enviat al professor durant tot el curs acadèmic.


AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

50%: dimensió de comprensió lectora, expressió escrita i literària. Això inclou els exàmens tant de continguts com de lectura i l’assoliment dels continguts bàsics.

30 %: Dimensió comunicació oral i expressió escrita. Això és, exposicions orals a l’aula sobre temes de llengua i literatura, expressions escrites de temes diversos, treball diari a l’aula, dictats, elaboració dels dossiers trimestrals, projecte transversal del curs.

20 %: Dimensió actitudinal i plurilingüe: Això és, participació i expressió a l’aula en llengua catalana de manera clara, concisa i correcta. I tot el que es relaciona amb el comportament que s’espera de l’alumnat de l’ESO.

En un dictat (preparat o no preparat) els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització de 10 faltes = 5.

Les expressions escrites s’avaluaran amb la rúbrica d’expressió escrita del cicle. Les faltes d’ortografia als exàmens descompten 0,05 punts amb un màxim del 50% del valor de la pregunta.
Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i per tant la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

Es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria i així poder triar els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic. Aquests alumnes aniran al grup de desdoblament i seran, com a màxim, entre sis o set per grup. Aquesta prova es passarà el segon dia de classe.

Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a 1 punt a la 1a avaluació.

Es faran dos exàmens per avaluació amb la finalitat de poder partir la matèria. L’avaluació és contínua i la matèria, o una part, no superada es recuperarà a l’avaluació següent amb algunes preguntes o exercicis en els exàmens o proves.

Es farà un examen final per als qui han suspès. Els aprovats poden presentar-se a millorar la nota. Només poden pujar 1 punt.

En cas de confinament se seguiran les instruccions que indiqui la Direcció o el Departament d’Educació. S’avaluarà a partir de la qualitat de les activitats plantejades durant aquest període i el professorat farà el seguiment d’aquestes tasques i de l’alumnat de manera virtual. Es prioritzarà l’avaluació presencial sempre que sigui possible.


Matèria pendent d'altres cursos

L'alumne/a que tingui suspesa la matèria del curs anterior haurà de superar el primer i el segon trimestre del curs al qual està matriculat per tal d'aprovar la matèria del curs anterior.

2n CICLE D'ESO (3r i 4t d'ESO)

MATERIAL NECESSARI

Llibreta/Dossier de Llengua catalana que cal que estigui sempre al dia i a disposició del professor/a.

Llibre de text: Llengua catalana, 3r d'ESO. Programa Agna de Valldaura. Barcanova Innova.
Llibre de text: Llengua catalana, 4t d'ESO. Barcanova.


Inscripció al curs de Moodle de 3r i 4t d’ESO. Aquest curs de moodle es faria servir especialment en cas de confinament. L’alumne ha de conservar tot el material digital rebut pel professor o enviat al professor durant tot el curs acadèmic.

Avaluació i recuperació

Dimensió comprensió lectora, expressió escrita i literària: 50% (30 % examen i 20 % llibre de lectura): exàmens i proves sobre comprensió lectora, expressions escrites, coneixement d’usos lingüístics, treballs o exàmens del llibre de lectura i coneixement de la història de la literatura i anàlisi i comprensió de textos literaris.

Dimensió comunicació oral i expressió escrita: 40%: exposicions orals a l’aula sobre temes de llengua i literatura, expressions escrites de temes diversos, treball diari a l’aula, dictats, elaboració dels dossiers trimestrals, projecte transversal del curs.

Dimensió actitudinal i plurilingüe: 10%: participació i expressió a l’aula en llengua catalana de manera clara, concisa i correcta. Dimensió de la competència oral i comunicativa i tot allò relacionat amb el comportament que s’espera de l’alumnat de l’ESO.

En un dictat (preparat o no preparat) els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització de 10 faltes = 5 la 1a av. ; 9 faltes, la 2a av.; 8 faltes, la 3a av.

Les expressions escrites s’avaluaran amb la rúbrica d’expressió escrita del cicle. Les faltes d’ortografia als exàmens descompten 0,1 punts amb un màxim de 2 punts.

Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i per tant la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

Es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria i així poder triar els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic. Aquests alumnes aniran al grup de desdoblament i seran, com a màxim, entre sis o set per grup. Aquesta prova es passarà el segon dia de classe.

Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de 0,5 punts del primer trimestre.

Es farà un examen per avaluació. Per raons pedagògiques el professorat pot partir la matèria en dues proves sempre que ho cregui oportú. L’avaluació és contínua i la matèria, o una part, no superada es recuperarà a l’avaluació següent amb algunes preguntes o exercicis en els exàmens o proves.

Les qüestions i les activitats que es proposin a les proves d’avaluació han de ser similars a les que s’han fet servir per aprendre i han d’estar relacionades directament amb els continguts i objectius marcats. La distribució del valor total atorgat a una prova serà proporcional al temps i a la intensitat que s’hi ha dedicat durant el període programat.

Es farà un examen final per als qui han suspès. Els aprovats poden presentar-se a millorar la nota. Només poden pujar 1 punt.

No hi haurà proves individuals de recuperació, excepte les previstes pel mateix centre comunes a totes les matèries i les que es derivin de l’aplicació de plans específics.

En cas de confinament, cal recordar que el professorat avaluarà no només el lliurament dels treballs demanats, sinó també la seva qualitat. Es prioritzarà l’avaluació presencial sempre que sigui possible.


Matèria pendent d'altres cursos

L'alumne/a que tingui suspesa la matèria del curs anterior haurà de superar el primer i el segon trimestre del curs al qual està matriculat per tal d'aprovar la matèria del curs anterior.

BATXILLERAT (1r i 2n de BAT)


AVALUACIÓ i RECUPERACIÓ

Sempre que es pugui es repartirà la matèria en dos exàmens, un de llengua i un al voltant de la literatura (comentari de text amb la guia) i una sessió d’examen de lectura.En els exàmens, les errades de correcció lingüística descomptaran 0,1 en tots els exercicis d'expressió escrita. El professorat aplicarà la discrecionalitat que cregui raonable en funció de les característiques específiques que pugui presentar l’alumne/a.

Avaluació 
Si les classes són presencials, la nota es repartirà tenint en compte els següents percentatges:

1r de BATXILLERAT
20% notes de classe
20% lectura
20% literatura
40% llengua

2n de BATXILLERAT
10% notes de classe
20% lectura
30% literatura
40% llengua

En cas de confinament, l’avaluació seria:

30% notes classe. 
20% lectura.
50% examen (llengua i literatura).

Proves i exàmens
Es realitzarà un comentari lingüístic i/o literari per avaluació. L'expressió escrita s'ha d'avaluar a cada avaluació en una redacció llarga (+/-200 paraules). Preguntes teòriques i pràctiques de llengua i literatura i exercicis.

El domini de la llengua oral s’avaluarà a través de les intervencions a classe (o en vídeo) amb l'exposició d'algun tema que comptarà amb algun suport digital (5 minuts). Tots els alumnes del curs han de fer una exposició oral. Aquesta activitat comptarà un 10% de la nota de la 3a avaluació, que es restarà al percentatge donat a la literatura, o a la llengua, si és el cas. Si l’alumne no demostra el suficient domini oral de la llengua haurà de fer un examen oral específic amb la finalitat de poder ser valorat. Aquesta activitat, durant el curs 2020-21 es farà en un format de vídeo, gravació que es projectarà a l’aula en una hora A, preferentment.

Recuperació 
Acabades i valorades totes les avaluacions farem la mitjana de les tres avaluacions a partir del 4'5. Per aprovar l'assignatura caldrà arribar al 5.

Un cop acabades les tres avaluacions les recuperacions seguiran els següents criteris:

Amb 1 avaluació suspesa: cal recuperar-la al final. D’aquesta recuperació se’n cuida el/la mateix/a professor/a de l’aula.Amb 2 o 3 avaluacions suspeses: es recupera tota la matèria.

Aquests exàmens de recuperació es fan conjuntament tots els cursos, en data, hora i lloc assignats pel cap d’estudis. El Departament de català prepara un corpus comú d'examen global amb les lectures no aprovades incloses.

L’examen de setembre també és comú, amb les lectures incloses.

Recuperació extraordinària: 60% llengua i 40% literatura


Millora
Amb la finalitat de fer una proposta que pugui encabir totes les opcions i la igualtat d’oportunitats, el departament acorda la possibilitat que puguin accedir a fer aquest examen aquells alumnes que hagin tret com a mínim un notable en el treball diari i hagin mostrat un comportament positiu. Sempre a criteri del professor.

Matèria pendent de 1r de Batxillerat

L'alumne/a que tingui pendent la matèria de Llengua catalana i literatura de 1r de Batx. haurà de presentar-se a l'examen de pendents que es convoca a febrer, d'acord amb la normativa i el calendari de centre.LITERATURA CATALANA

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

-Prova/es sobre la matèria: 60 %.

-Activitats, presentacions, comentaris, notes de classe, treball diari:  40 % 

Es farà un examen (com a mínim) per avaluació de la matèria donada segons la programació, tot i que es podrà repartir, si es creu oportú, en dues sessions. L'examen constarà de qüestions teòriques, de reflexió sobre les lectures i de comentari de text. 

En totes les proves escrites per cada errada:

  • Ortogràfica restarà 0,1 punts

  • Per a cada error de contingut (falten idees/informació o les idees estan mal expressades, manca de precisió) restarà 0,25

  • Per a cada falta de cohesió (bon ús dels connectors, de les formes verbals, de les preposicions) i/o ordenació del contingut (estructura) restarà 0,25

  • Per a cada falta d’adequació (cal utilitzar el registre formal) restarà 0,25

Les recuperacions es faran a final de curs en un calendari comú aprovat per la direcció d'estudis. L'alumnat s'haurà d'examinar de les avaluacions suspeses. L'alumnat de 2n de BTX tindrà un examen extraordinari de tot el curs al mes de juny. ARTS ESCÈNIQUES

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ


Si les classes són presencials:
20% teoria
20% lectura i anàlisi d’una obra de teatre
20% exercicis de teatre.
20% textos.
20% improvisacions.


En cas de confinament, l’avaluació seria:
60% notes classe.
20% lectura i anàlisi d’una obra de teatre
20% teoria.

La part teòrica s’avaluarà mitjançant una prova (se’n podrà fer més d’una si és considera convenient). Caldrà presentar un treball de cada llibre de lectura d’acord amb les indicacions de la professora. Pel que fa a la resta de continguts, seran avaluats principalment mitjançant rúbriques d’observació del treball a classe. Es valorarà sobretot l’evolució de l’alumnat.

Les recuperacions es faran a final de curs en un calendari comú aprovat per la direcció d'estudis. Caldrà recuperar l’assignatura amb l’activitat i/o prova indicada per la professora.

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Notes per trimestre. La mitja aritmètica dels trimestres determinarà la mitjana final de la matèria al juny. 1a avaluació: Continguts teòrics: 40% (examen), 20% (lectures d’articles) i 10% (intervencions a l’aula) Continguts pràctics: 20% (exercicis i productes finals). El blog. Assistència, actitud i participació: 10% 2a i 3a avaluació: Continguts teòrics: 30% (examen), 10% (lectures d’articles) i 10% (intervencions a l’aula) Continguts pràctics: 40% (exercicis i productes finals: reportatge). 15 articles del blog (conditio sine qua non per fer mitjana).
Assistència, actitud i participació: 10% Pujar nota: realitzar un producte audiovisual d’1 minut (permet pujar 1 punt a la nota final). Recuperació al setembre o al curs següent (cursant 2n) caldrà realitzar una prova (50%) i lliurar un producte final (50%).
En cas de semi confinament o confinament No s’alteren el percentatges previstos que ja recullen una importància de la practica que ja es fa en format digital-telemàtic.

LITERATURA UNIVERSAL

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

El càlcul de la qualificació trimestral atendrà els següents criteris:

  1. Exàmens d’avaluació: se’n faran un o dos. Aquesta mitjana serà el 50% de la nota trimestral.
  2. Control de la lectura o treballs sobre el llibre de lectura obligatòria. Serà el 30% de la nota del trimestre.
  3. Actitud, participació a classe i valoració de tasques diàries (exposicions orals, exercicis, comentaris de text…). Suposarà el 20% de la nota del trimestre.
En totes les proves escrites cada errada lingüística restarà 0'1 punts.

Es podrà recuperar a final de curs cada avaluació no superada, d’acord amb el calendari oficial de recuperacions o, si fos el cas, al setembre amb un examen únic de tot el curs seguint el mateix model dels fets durant el curs. 

Millora

Podran accedir a fer aquest examen aquells alumnes que hagin tret com a mínim un notable dels apartats que entenem com a Procediments i Actitud (Apartats 2 i 3 de l’avaluació). Podran pujar un punt la nota. Sempre a criteri del professor.