CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL CURS 2021-22


1r CICLE D'ESO (1r i 2n d'ESO)MATERIAL NECESSARI


Llibreta/Dossier de Llengua catalana que cal que estigui sempre al dia i a disposició del professor/a.

Llibre de text: Llengua catalana i Literatura 1. Atòmium. Ed Text La Galera


Llibre de text: Llengua catalana i Literatura 2. Atòmium. Ed Text La Galera

Inscripció al curs de Moodle de 1r d’ESO i de 2n d'ESO. L’alumne ha de conservar tot el material digital rebut pel professor o enviat al professor durant tot el curs acadèmic.

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Dimensió comprensió lectora i expressió escrita: 50 %: exàmens i proves sobre comprensió lectora, expressions escrites, coneixement d’usos lingüístics i gramaticals i expressions escrites de temes diversos.

Dimensió comunicació oral i literària: 30 %: exposicions orals a l’aula sobre temes de llengua i literatura, treballs o exàmens del llibre de lectura, coneixement de la història de la literatura i anàlisi i comprensió de textos literaris, treball diari a l’aula, dictats, elaboració dels dossiers trimestrals.

Dimensió actitudinal i plurilingüe: 20 %: participació i expressió a l’aula en llengua catalana de manera clara, concisa i correcta. Dimensió de la competència oral i comunicativa i tot el que relaciona amb el comportament que s’espera de l’alumnat de l’ESO.

Els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització del 0,05 (2 errors 1 dècima) per error fins a un màxim del 50 % de la nota quan es tracti d’un text creatiu (redaccions, treballs...) o de resposta a qüestions plantejades (exàmens, lectures...). Si es tracta d’un dictat el màxim, és el 100 %. Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i per tant la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

En un dictat preparat o no preparat, els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització de 10 faltes = 5.

Les expressions escrites es corregiran seguint el model de la rúbrica que adjuntem a l’annex. Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

Es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria i així poder triar els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic. Aquests alumnes aniran al grup de desdoblament i seran, com a màxim, entre sis o set per grup. Aquesta prova es passarà el segon dia de classe.

Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a 1 punt a la 1a avaluació. Es faran dos exàmens per avaluació amb la finalitat de poder partir la matèria. L’avaluació és contínua i la matèria, o una part, no superada es recuperarà a l’avaluació següent amb algunes preguntes o exercicis en els exàmens o proves.

Les qüestions i les activitats que es proposin a les proves d’avaluació han de ser similars a les que s’han fet servir per aprendre i han d’estar relacionades directament amb els continguts i objectius marcats. La distribució del valor total atorgat a una prova serà proporcional al temps i a la intensitat que s’hi ha dedicat durant el període programat.

No hi haurà proves individuals de recuperació, excepte les previstes pel mateix centre comunes a totes les matèries i les que es derivin de l’aplicació de plans específics.

En cas de confinament se seguiran les instruccions que indiqui la Direcció o el Departament d’Educació. S’avaluarà a partir de la qualitat de les activitats plantejades durant aquest període i el professorat farà el seguiment d’aquestes tasques i de l’alumnat de manera virtual.
Matèria pendent d'altres cursos

L'alumne/a que tingui suspesa la matèria del curs anterior haurà de superar el primer i el segon trimestre del curs al qual està matriculat per tal d'aprovar la matèria del curs anterior.


2n CICLE D'ESO MATERIAL NECESSARI

Llibreta/Dossier de Llengua catalana que cal que estigui sempre al dia i a disposició del professor/a.

Llibre de text: Llengua catalana, 3r d'ESO. Programa Agna de Valldaura. Barcanova Innova.

Llibre de text: Llengua catalana, 4t d'ESO. Barcanova.

Inscripció al curs de Moodle de 3r i 4t d’ESO. L’alumne ha de conservar tot el material digital rebut pel professor o enviat al professor durant tot el curs acadèmic.


3r d'ESO

Avaluació i recuperació


Dimensió comprensió lectora i expressió escrita: 60 %: exàmens i proves sobre comprensió lectora, expressions escrites, coneixement d’usos lingüístics i gramaticals i expressions escrites de temes diversos.


Dimensió comunicació oral i literària: 30 %: exposicions orals a l’aula sobre temes de llengua i literatura, treballs o exàmens del llibre de lectura, coneixement de la història de la literatura i anàlisi i comprensió de textos literaris, treball diari a l’aula, dictats, elaboració dels dossiers trimestrals.


Dimensió actitudinal i plurilingüe: 10 %: participació i expressió a l’aula en llengua catalana de manera clara, concisa i correcta. Dimensió de la competència oral i comunicativa i tot el que relaciona amb el comportament que s’espera de l’alumnat de l’ESO.

En un dictat (preparat o no preparat) els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització de 10 faltes = 5 la 1a av. ; 9 faltes, la 2a av.; 8 faltes, la 3a av.

Les expressions escrites s’avaluaran amb la rúbrica d’expressió escrita del cicle. Les faltes d’ortografia als exàmens descompten 0,1 punts amb un màxim de 2 punts.

Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i per tant la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

Es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria i així poder triar els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic. Aquests alumnes aniran al grup de desdoblament i seran, com a màxim, entre sis o set per grup. Aquesta prova es passarà el segon dia de classe.

Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a un punt del primer trimestre.

Es farà un examen per avaluació. Per raons pedagògiques el professorat pot partir la matèria en dues proves sempre que ho cregui oportú. L’avaluació és contínua i la matèria, o una part, no superada es recuperarà a l’avaluació següent amb algunes preguntes o exercicis en els exàmens o proves.

Les qüestions i les activitats que es proposin a les proves d’avaluació han de ser similars a les que s’han fet servir per aprendre i han d’estar relacionades directament amb els continguts i objectius marcats. La distribució del valor total atorgat a una prova serà proporcional al temps i a la intensitat que s’hi ha dedicat durant el període programat.

No hi haurà proves individuals de recuperació, excepte les previstes pel mateix centre comunes a totes les matèries i les que es derivin de l’aplicació de plans específics.

En cas de confinament, cal recordar que el professorat avaluarà no només el lliurament dels treballs demanats, sinó també la seva qualitat. Es prioritzarà l’avaluació presencial sempre que sigui possible.


4t d'ESO

Recordem que l’avaluació general de la matèria és contínua i 4t és final d’etapa. Malgrat que l’alumne tingui una expressió escrita i una comprensió lectora acceptables, no hem d’oblidar que tots aquells continguts impartits al llarg del curs són considerats els mínims imprescindibles per superar l’etapa d’ESO. Seguirem els eixos fonamentals proposats pel Departament, d’acord amb el sistema actual d’avaluació del nostre projecte que de manera clarificadora expressem amb els següents conceptes:

Dimensió comprensió lectora i expressió escrita: 60%: exàmens i proves sobre comprensió lectora, expressions escrites, coneixement d’usos lingüístics i gramaticals i expressions escrites de temes diversos.

Dimensió comunicació oral i literària: 30%: exposicions orals a l’aula sobre temes de llengua i literatura, treballs o exàmens del llibre de lectura, coneixement de la història de la literatura i anàlisi i comprensió de textos literaris, treball diari a l’aula, dictats, elaboració dels dossiers trimestrals.


Dimensió actitudinal i plurilingüe: 10%: participació i expressió a l’aula en llengua catalana de manera clara, concisa i correcta. Dimensió de la competència oral i comunicativa i tot el que relaciona amb el comportament que s’espera de l’alumnat de l’ESO.


*Les expressions escrites s’avaluaran d’acord amb la rúbrica d’expressió escrita que té en compte el barem de les competències bàsiques (vegeu annex).

** En els dictats a l’aula els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització de 8 faltes = 5, la 1a av.; 7 faltes, la 2a av.; 6 faltes, la 3a av.

Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i per tant la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

Es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria i així poder triar els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic. Aquests alumnes aniran al grup de desdoblament i seran, com a màxim, entre sis o set per grup. Aquesta prova es passarà el segon dia de classe.

Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a 1 punt del primer trimestre.

Es farà un examen per avaluació. Per raons pedagògiques el professorat pot partir la matèria en dues proves sempre que ho cregui oportú. L’avaluació és contínua i la matèria, o una part, no superada es recuperarà a l’avaluació següent amb algunes preguntes o exercicis en els exàmens o proves. En cas que un alumne no assisteixi a una prova haurà de presentar un justificant oficial (mèdic, administratiu, etc.) per tal de poder-la realitzar.

Les qüestions i les activitats que es proposin a les proves d’avaluació han de ser similars a les que s’han fet servir per aprendre i han d’estar relacionades directament amb els continguts i objectius marcats. La distribució del valor total atorgat a una prova serà proporcional al temps i a la intensitat que s’hi ha dedicat durant el període programat.

No hi haurà proves individuals de recuperació, excepte les previstes pel mateix centre comunes a totes les matèries i les que es derivin de l’aplicació de plans específics.

En cas de confinament, cal recordar que el professorat avaluarà no només el lliurament dels treballs demanats, sinó també la seva qualitat.

Si un alumne li queda pendent l’assignatura, ha d’anar a l’examen final ordinari o extraordinari, amb tot el contingut de la matèria curricular. En cas que un alumne estigui confinat en el moment de fer l’esmentat examen final, el departament farà tot el possible per tal que el faci de manera presencial; si no és possible, es valorarà el cas i es proposarà una solució alternativa, prèvia consulta de direcció.


Matèria pendent d'altres cursos

L'alumne/a que tingui suspesa la matèria del curs anterior haurà de superar el primer i el segon trimestre del curs al qual està matriculat per tal d'aprovar la matèria del curs anterior.


INFORMÀTICA AUDIOVISUAL

Descripció i objectius:

Aquesta optativa té un desenvolupament pràctic, on les explicacions per part del professor signifiquen la part teòrica de l’assignatura. Es valorarà tant l’assoliment dels continguts teòrics com els productes gràfics o audiovisuals que es realitzaran a l’aula amb suport informàtic. També pren importància l’assistència a classe i la participació.

L’assignatura està pensada per a tots aquells alumnes que tenen inquietuds comunicatives i volen millorar el seu coneixement de les tècniques de la comunicació, periodística o empresarial, en especial en l’àmbit digital (compartim el currículum de la matèria d’Infomàtica però amb una accentuació dels processos comunicatius).

Considerem necessari l’aprenentatge de les eines de comunicació que la societat usa i redefineix constantment (anticipem continguts de les matèries de Cultura Audiovisual i Comunicació Digital de batxillerat). Per això té com a objectius principals: utilitzar el bagatge de continguts culturals-mediàtics adquirits per analitzar, comprendre i valorar els canvis comunicatius que es produeixen en la societat actual; tenir una visió integrada dels mitjans de comunicació; participar comunicativament en el desenvolupament i millora de l’entorn social com a projecció del centre (Revista pròpia Full Ras i canal de You tube del centre).


Metodologia:

Es treballarà amb l’elaboració de la revista oficial Full Ras, butlletins (en paper i digital), reportatges (en digital i en suport audiovisual): com es fa, quines passes s’ha de seguir des de la idea fins a la projecció a la pantalla. Atén en especial aspectes del llenguatge audiovisual, material necessari per fer una producció, la idea, el guió, la gravació-composició, l’edició i el producte final.


Competències bàsiques enllaçades:

La matèria d’informàtica permet realitzar exercicis plenament competencials per integrar aspectes de llengua i literatura catalana (i les altres llengües), educació visual i plàstica (disseny gràfic i producció-edició audiovisual), música (inserció de so d’acord amb la normativa de drets d’autor, “creative commons”), la competència informacional i la competència digital i la de creixement personal.


Avaluació:

La mitjana dels trimestres determinarà la mitjana final de la matèria al juny.

Continguts teòrics: 10% (examen), 10% (lectures d’articles).

Continguts pràctics: 60% (exercicis i productes finals).

Assistència, actitud i participació: 20%


BATXILLERAT (1r i 2n de BAT)

AVALUACIÓ i RECUPERACIÓ

Sempre que es pugui es repartirà la matèria en dos exàmens, un de llengua i un al voltant de la literatura (comentari de text amb la guia) i una sessió d’examen de lectura. En els exàmens, les errades de correcció lingüística descomptaran 0,1 en tots els exercicis d'expressió escrita. El professorat aplicarà la discrecionalitat que cregui raonable en funció de les característiques específiques que pugui presentar l’alumne/a.

En cas que un alumne estigui confinat en el moment de fer l’esmentat examen final, el departament farà tot el possible per tal que el faci de manera presencial; si no és possible, es valorarà el cas i es proposarà una solució alternativa, prèvia consulta de direcció.
Avaluació
Si les classes són presencials, la nota es repartirà tenint en compte els següents percentatges:

1r de BATXILLERAT
20% notes de classe, assistència i actitud
20% lectura
20% literatura
40% llengua

2n de BATXILLERAT
10% notes de classe, assistència i actitud
20% lectura
30% literatura
40% llengua

En cas de confinament, l’avaluació seria:

30% notes classe, assistència i actitud
20% lectura.
50% examen (llengua i literatura).


La nota final pot quedar rebaixada pels errors de normativa (gramaticals, lèxics, ortogràfics): es descomptaran 0,1 punts per cada error (sense límit), sigui del tipus que sigui. El professorat aplicarà la discrecionalitat que cregui raonable en funció de les característiques específiques que pugui presentar l'alumne/a.
Acabades i valorades totes les avaluacions farem la mitjana de les tres avaluacions a partir del 4,5. Per aprovar l'assignatura caldrà arribar al 5.


Proves i exàmens

Es realitzarà un comentari lingüístic i/o literari per avaluació. L'expressió escrita s'ha d'avaluar a cada avaluació en una redacció llarga (+/-200 paraules). Preguntes teòriques i pràctiques de llengua i literatura i exercicis.

El domini de la llengua oral s’avaluarà a través de les intervencions a classe (o en vídeo) amb l'exposició d'algun tema que comptarà amb algun suport digital (5 minuts). Tots els alumnes del curs han de fer una exposició oral. Aquesta activitat comptarà un 10% de la nota de la 3a avaluació, que es restarà al percentatge donat a la literatura, o a la llengua, si és el cas. Si l’alumne no demostra el suficient domini oral de la llengua haurà de fer un examen oral específic amb la finalitat de poder ser valorat. Aquesta activitat, durant el curs 2021-22 es farà en un format de vídeo, gravació que es projectarà a l’aula en una hora A, preferentment.

Recuperació

Acabades i valorades totes les avaluacions farem la mitjana de les tres avaluacions a partir del 4'5. Per aprovar l'assignatura caldrà arribar al 5.

Un cop acabades les tres avaluacions les recuperacions seguiran els següents criteris:

Amb 1 avaluació suspesa: cal recuperar-la al final. D’aquesta recuperació se’n cuida el/la mateix/a professor/a de l’aula.
Amb 2 o 3 avaluacions suspeses: es recupera tota la matèria.

Aquests exàmens de recuperació es fan conjuntament tots els cursos, en data, hora i lloc assignats pel cap d’estudis. El Departament de català prepara un corpus comú d'examen global amb les lectures del curs incloses.

L’examen de setembre també és comú, amb les lectures incloses.

Recuperació extraordinària: 60% llengua i 40% literatura

Millora

Amb la finalitat de fer una proposta que pugui encabir totes les opcions i la igualtat d’oportunitats, el departament acorda la possibilitat que puguin accedir a fer aquest examen aquells alumnes que hagin tret com a mínim un notable en el treball diari i hagin mostrat un comportament positiu. Sempre a criteri del professor.

Matèria pendent de 1r de Batxillerat

L'alumne/a que tingui pendent la matèria de Llengua Catalana i Literatura de 1r de Batxillerat haurà de presentar-se a l'examen de pendents que es convoca a febrer, d'acord amb la normativa i el calendari de centre. Podeu consultar les indicacions d'aquest examen al Moodle de referència de 2n de Batxillerat.


LITERATURA CATALANA


AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

-Prova/es sobre la matèria: 60 %.

-Activitats, presentacions, comentaris, notes de classe, treball diari: 40 %

Es farà un examen (com a mínim) per avaluació de la matèria donada segons la programació, tot i que es podrà repartir, si es creu oportú, en dues sessions. L'examen constarà de qüestions teòriques, de reflexió sobre les lectures i de comentari de text.

En totes les proves escrites cada errada ortogràfica restarà 0,1 punts

Per a cada error de contingut (falten idees/informació o les idees estan mal expressades, manca de precisió) restarà 0,25

Per a cada falta de cohesió (bon ús dels connectors, de les formes verbals, de les preposicions) i/o ordenació del contingut (estructura) restarà 0,25

Per a cada falta d’adequació (cal utilitzar el registre formal) restarà 0,25

Les recuperacions es faran a final de curs en un calendari comú aprovat per la direcció d'estudis. L'alumnat s'haurà d'examinar de les avaluacions suspeses. L'alumnat de 2n de BTX tindrà un examen extraordinari de tot el curs al mes de juny.


ARTS ESCÈNIQUES

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Si les classes són presencials:
20% teoria
20% lectura i anàlisi d’una obra de teatre
20% exercicis de teatre.
20% textos.
20% improvisacions.


En cas de confinament, l’avaluació seria:
60% notes classe.
20% lectura i anàlisi d’una obra de teatre
20% teoria.

La part teòrica s’avaluarà mitjançant una prova (se’n podrà fer més d’una si és considera convenient). Caldrà presentar un treball de cada llibre de lectura d’acord amb les indicacions de la professora. Pel que fa a la resta de continguts, seran avaluats principalment mitjançant rúbriques d’observació del treball a classe. Es valorarà sobretot l’evolució de l’alumnat.

Les recuperacions es faran a final de curs en un calendari comú aprovat per la direcció d'estudis. Caldrà recuperar l’assignatura amb l’activitat i/o prova indicada per la professora.

COMUNICACIÓ DIGITAL

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Notes per trimestre. La mitja aritmètica dels trimestres determinarà la mitjana final de la matèria al juny.
1a avaluació:
Continguts teòrics: 40% (examen), 20% (lectures d’articles) i 10% (intervencions a l’aula)
Continguts pràctics: 20% (exercicis i productes finals). El blog.
Assistència, actitud i participació: 10%
2a i 3a avaluació:
Continguts teòrics: 30% (examen), 10% (lectures d’articles) i 10% (intervencions a l’aula)
Continguts pràctics: 40% (exercicis i productes finals: reportatge). 15 articles del blog (conditio sine qua non per fer mitjana).

Assistència, actitud i participació: 10%
Pujar nota: realitzar un producte audiovisual d’1 minut (permet pujar 1 punt a la nota final).

Recuperació al setembre o al curs següent (cursant 2n) caldrà realitzar una prova (50%) i lliurar un producte final (50%).

En cas de semi confinament o confinament
No s’alteren el percentatges previstos que ja recullen una importància de la practica que ja es fa en format digital-telemàtic.

LITERATURA UNIVERSAL

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

El càlcul de la qualificació trimestral atendrà els següents criteris:

Exàmens d’avaluació: se’n faran un o dos. Aquesta mitjana serà el 50% de la nota trimestral.
Control de la lectura o treballs sobre el llibre de lectura obligatòria. Serà el 30% de la nota del trimestre.
Actitud, participació a classe i valoració de tasques diàries (exposicions orals, exercicis, comentaris de text…). Suposarà el 20% de la nota del trimestre.En totes les proves escrites cada errada lingüística restarà 0'1 punts.

Es podrà recuperar a final de curs cada avaluació no superada, d’acord amb el calendari oficial de recuperacions o, si fos el cas, al setembre amb un examen únic de tot el curs seguint el mateix model dels fets durant el curs.

Millora

Podran accedir a fer aquest examen aquells alumnes que hagin tret com a mínim un notable dels apartats que entenem com a Procediments i Actitud (Apartats 2 i 3 de l’avaluació). Podran pujar un punt la nota. Sempre a criteri del professor.