CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL CURS 2023-24

1r d’ESO Llengua catalana i Literatura


AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

 

Seguirem els eixos fonamentals proposats pel Departament, d’acord amb el sistema actual d’avaluació del nostre projecte.

Les competències 2 i 3 de llengua catalana corresponen a la comunicació oral. Tenint en compte que aquestes competències s’avaluaran al projecte d’Oralitat, no tenen un pes específic en la matèria, tot i que això no implica que no es treballin a l’aula.

Les competències 7 i 8 de llengua catalana corresponen a l’educació literària. Tenint en compte que es treballaran al projecte Llegim, tenen un pes més reduït a la matèria.


1r trimestre: 

 • Competència 9: 40 % categories gramaticals (nom i adjectiu), consonantisme i vocalisme, dictats

 • Competència 4 i 5

  • 20 % expressions escrites, comprensions lectores

  • 20 % SdA Carta formal

 • Competències 7 i 8: 10 % educació literària (unitat 2)

 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier. 


2n trimestre: 

 • Competència 9: 40 % categories gramaticals (determinants i pronoms), accentuació i signes de puntuació, dictats

 • Competència 4 i 5

  • 20 % expressions escrites, comprensions lectores

  • 20 % SdA Descripció d’espais oberts

 • Competències 7 i 8: 10 % educació literària (unitat 3) i lectura obligatòria Ombres a la foscor

 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier

 

3r trimestre: 

 • Competència 9: 40 % categories gramaticals (verb, adverbi, preposició i, conjunció), formació de paraules (lèxic), dictats

 • Competència 4 i 5

  • 20 % expressions escrites, comprensions lectores

  • 20 % SdA Conte.

 • Competències 7 i 8: 10 % educació literària (unitat 1)

 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier Farem dos controls de les dues unitats trimestrals enfocats als aspectes gramaticals, ortogràfics i lèxics.

Els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització del 0,05 (2 errors 1 dècima) per error fins a un màxim de 2 punts de la nota. Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

En un dictat preparat o no preparat, els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització de 0,5 per falta.

Les expressions escrites es corregiran seguint el model de la rúbrica que adjuntem a l’annex. Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

Es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria i així poder triar els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic. Aquests alumnes aniran al grup de desdoblament i seran, com a màxim, entre sis o set per grup. Aquesta prova es passarà el segon dia de classe.

Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a 1 punt a la 1a avaluació. Es faran dos exàmens per avaluació amb la finalitat de poder partir la matèria.

Les qüestions i les activitats que es proposin a les proves d’avaluació han de ser similars a les que s’han fet servir per aprendre i han d’estar relacionades directament amb els continguts i objectius marcats. La distribució del valor total atorgat a una prova serà proporcional al temps i a la intensitat que s’hi ha dedicat durant el període programat.

L’avaluació final serà el resultat de la mitjana ponderada de les tres avaluacions: 25%, 25%, 50%.

No hi haurà proves individuals de recuperació a final de curs. Si un alumne suspèn el curs haurà d’aprovar els dos primers trimestres del curs següent per recuperar-lo.


2n d’ESO Llengua catalana i Literatura


AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

 

Seguirem els eixos fonamentals proposats pel Departament, d’acord amb el sistema actual d’avaluació del nostre projecte.

Les competències 2 i 3 de llengua catalana corresponen a la comunicació oral. Tenint en compte que aquestes competències s’avaluaran al projecte d’Oralitat, no tenen un pes específic en la matèria, tot i que això no implica que no es treballin a l’aula.

Les competències 7 i 8 de llengua catalana corresponen a l’educació literària. Tenint en compte que es treballaran al projecte Llegim, tenen un pes més reduït a la matèria.


1r trimestre: 

 • Competència 9 i 1: 40 % sintagmes (nominal i verbal), les llengües i els seus parlants, vocalisme i consonantisme

 • Competència 4 i 5

  • 20 % expressions escrites, comprensions lectores

  • 20 % SdA Anuncis publicitaris

 • Competències 7 i 8: 10 % educació literària (unitat 1)

 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier. 


2n trimestre: 

 • Competència 9: 40 % categories gramaticals (determinants i pronoms), accentuació i signes de puntuació, dictats

 • Competència 4 i 5

  • 20 % expressions escrites, comprensions lectores

  • 20 % Cerquem en el bagul dels records. Text biogràfic.

 • Competències 7 i 8: 10 % educació literària i lectura obligatòria Mar i cel

 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier

 

3r trimestre: 

 • Competència 9: 40 % categories gramaticals (verb, adverbi, preposició i, conjunció), formació de paraules (lèxic), dictats

 • Competència 4 i 5

  • 20 % expressions escrites, comprensions lectores

  • 20 % SdA Ruta pel barri.

 • Competències 7 i 8: 10 % educació literària (unitat 2)

 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier 


Farem dos controls de les dues unitats trimestrals enfocats als aspectes gramaticals, ortogràfics i lèxics.

Els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització del 0,05 (2 errors 1 dècima) per error fins a un màxim de 2 punts de la nota. Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

En un dictat preparat o no preparat, els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització de 0,5 per falta.

Les expressions escrites es corregiran seguint el model de la rúbrica que adjuntem a l’annex. Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

Es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria i així poder triar els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic. Aquests alumnes aniran al grup de desdoblament i seran, com a màxim, entre sis o set per grup. Aquesta prova es passarà el segon dia de classe.

Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a 1 punt a la 1a avaluació. Es faran dos exàmens per avaluació amb la finalitat de poder partir la matèria, sempre que sigui possible.

Les qüestions i les activitats que es proposin a les proves d’avaluació han de ser similars a les que s’han fet servir per aprendre i han d’estar relacionades directament amb els continguts i objectius marcats. La distribució del valor total atorgat a una prova serà proporcional al temps i a la intensitat que s’hi ha dedicat durant el període programat.

L’avaluació final serà el resultat de la mitjana ponderada de les tres avaluacions: 25%, 25%, 50%.

No hi haurà proves individuals de recuperació a final de curs. Si un alumne suspèn haurà d’aprovar els dos primers trimestres del curs següent.


3r d’ESO Llengua catalana i Literatura


AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

Seguirem els eixos fonamentals proposats pel Departament, d’acord amb el sistema actual d’avaluació del nostre projecte:

1r trimestre: 

 • Competència 1 i 9: 50 % 

  • Descriure i valorar la diversitat lingüística i cultural a partir del reconeixement de les llengües de l’alumnat i la realitat plurilingüe i pluricultural. (C1)

  • Derivació, oració: modalitats, subjecte i predicat, veu passiva; ortografia: signes de puntuació (C9)

.

 • Competència 4 i 5: 20%

  • 10 % expressions escrites (els textos periodístics), comprensions lectores.

  • 10 % SdA: Què passa a la teva ciutat? Ja la coneixes prou? 


 • Competències 7 i 8: 20 % educació literària (La literatura meravellosa, els poemes èpics i la tragèdia) i lectura obligatòria.


 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures d’estiu, deures generals i dossier. 


2n trimestre: 

 • Competència 1 i 9: 50 % 

 • Les llengües del món.

 • Derivació i composició. 

 • Els temps verbals: els usos i formes verbals dels verbs irregulars i perífrasis verbals. 

 • Complements verbals.

 • La síl·laba i l’accentuació.


 • Competència 4 i 5: 

  • 10 % expressions escrites (el text argumentatiu), comprensions lectores 

  • 10 % SdA: 


 • Competències 7 i 8: 

 • 20 % Educació literària (novel·la de cavallers, novel·la romàntica i novel·la realista) i lectura obligatòria 


 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier. 


3r trimestre: 

 • Competències 1 i 9: 50 % 

  • Complements verbals i substitució pronominal.

  • La dièresi. L’apòstrof i el guionet.


 • Competència 4 i 5

  • 10 % expressions escrites (El text persuasiu: l’anunci), comprensions lectores…

  • 10 % SdA: Què passa al món?


 • Competències 7 i 8: 20 % educació literària  (el conte policíac i la novel·la negra. La novel·la de ciència-ficció) i lectura obligatòria.


 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier. 


També cal tenir en compte els següents aspectes:

 • Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures…) amb una nota positiva de fins a 1 punt del primer trimestre

 • Si el/la docent ho creu convenient, es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria. 

 • En cas d’un dictat preparat es descomptarà 1 punt per falta. En casos especials, el professor ho valorarà.

 • Les expressions escrites s’avaluaran amb la rúbrica d’expressió escrita del cicle. Les faltes d’ortografia als exàmens descompten 0,1 punts amb un màxim de 2 punts.

 • Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.  

 • Es farà un examen per avaluació. Per raons pedagògiques el professorat pot partir la matèria en dues proves sempre que ho cregui oportú. L’avaluació és contínua. 

 • A l’hora de configurar el valor de la nota mitjana final s’estableixen els percentatges següents: 25% al primer trimestre, 25% al segon trimestre i 50 al tercer trimestre. Per a fer la nota mitjana es requereix tenir una mitjana mínima de 4 a cada trimestre. Si un alumne no té aquesta mitjana, haurà de fer una activitat de recuperació, d’acord amb el criteri del departament. L’aprovat és un 5.

 • Si un alumne fa una mala praxi en un examen d’avaluació, se li suspèn l’avaluació. 

 • En cas que un alumne no assisteixi a una prova fixada amb anterioritat, haurà de presentar un justificant oficial (mèdic, administratiu, etc.) per tal de poder-la realitzar.  

 • Les qüestions i les activitats que es proposin a les proves d’avaluació han de ser similars a les que s’han fet servir per aprendre i han d’estar relacionades directament amb els continguts i objectius marcats. 

 • No hi haurà proves individuals de recuperació a final de curs. Si un alumne suspèn el curs, haurà d’aprovar els dos primers trimestres del curs següent.FEM TEATRE - OPTATIVA 3r d’ESO

L’avaluació es durà a terme principalment mitjançant rúbriques d’observació del treball a classe. Es valorarà la implicació en el treball diari de l’aula i la participació activa en les diferents activitats i tasques implícites en els processos d’aprenentatge així com la seva disponibilitat i implicació per millorar-les a través del treball individual i col·lectiu. En definitiva, es tindrà en compte l’evolució de l’aprenentatge. 

Distribució del valor de la nota:


Per millorar la nota amb un màxim d’1 punt, cada trimestre es tindrà en compte l’assistència a representacions teatrals no curriculars de les quals s’haurà de presentar una ressenya oral i la participació en activitats relacionades amb el teatre.  

A final de curs, es podrà recuperar l’assignatura amb l’activitat indicada pel professorat.4t d’ESO Llengua catalana i Literatura


AVALUACIÓ i RECUPERACIÓ  

Seguirem els eixos fonamentals proposats pel Departament, d’acord amb el sistema actual d’avaluació del nostre projecte:

1r trimestre: 

 • Competència 1 i 9: 50 % 

  • Les varietats dialectals

  • La predicació verbal i no verbal

  • Funcions dels pronoms febles.

  • L’accentuació, el diftong, la dièresi, l’apòstrof i les contraccions.

 • Competència 4 i 5: 20%

  • 10 % expressions escrites (el text argumentatiu), comprensions lectores (Competències Bàsiques)..

  • 10 % SdA: Una jornada modernista a Sitges.

 • Competències 7 i 8: 20 % educació literària (La Renaixença i l’Escola Mallorquina) i lectura obligatòria.

 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures d’estiu, deures generals i dossier.


2n trimestre: 

 • Competència 1 i 9: 50 % 

  • Les varietats funcionals de la llengua: registres i varietat estàndard.

  • Combinacions de pronoms febles. Les construccions coordinades i les oracions subordinades substantives.

  • El guionet, les vocals i les consonants oclusives.


 • Competència 4 i 5

  • 10 % expressions escrites (la ressenya) , comprensions lectores (Competències Bàsiques)…

  • 10 % SdA: Viatjant pel km 0

 • Competències 7 i 8: 10 % educació literària (El Noucentisme, les avantguardes, l’època de la clandestinitat i la resistència) i lectura obligatòria.

 • Competències 2 i 3: (10%) exposició oral de la SdA.

 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier. 


3r trimestre: 

 • Competències 1 i 9: 50 % 

  • Les oracions subordinades de relatiu. Les oracions causals, finals, consecutives i comparatives. Les oracions temporals, condicionals i concessives.

  • La essa sorda i la essa sonora. Les consonants fricatives i africades palatals. Les consonants nasals i la ela geminada.

 • Competència 4 i 5

  • 10 % expressions escrites (sol·licitud, currículum, carta de presentació), comprensions lectores (Competències Bàsiques)…

  • 10 % SdA: Viure l’exili a través de l’escriptura.

 • Competències 7 i 8: 20 % educació literària (L’època de la recuperació i la postmodernitat: narrativa, poesia, teatre) i lectura obligatòria.


 • Competència clau, social i d’aprendre a aprendre: 10 %, actitud, participació, deures i dossier. 


També cal tenir en compte els següents aspectes:

 • Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures…) amb una nota positiva de fins a 1 punt del primer trimestre

 • Si el/la docent ho creu convenient, es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria.

 • En cas d’un dictat preparat es descomptarà 1 punt per falta. En casos especials, el professor ho valorarà.

 • Les expressions escrites s’avaluaran amb la rúbrica d’expressió escrita del cicle. Les faltes d’ortografia als exàmens descompten 0,1 punts amb un màxim de 2 punts.

 • Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.  

 • Es farà un examen per avaluació. Per raons pedagògiques el professorat pot partir la matèria en dues proves sempre que ho cregui oportú. L’avaluació és contínua. A l’hora de configurar el valor de la nota mitjana final s’estableixen els percentatges següents: 25% al primer trimestre, 25% al segon trimestre i 50 al tercer trimestre. Per a fer la nota mitjana es requereix tenir una mitjana mínima de 4 a cada trimestre. Si un alumne no té aquesta mitjana, haurà de fer una activitat de recuperació, d’acord amb el criteri del departament. L’aprovat és un 5.

 • Si un alumne fa una mala praxi en un examen d’avaluació, se li suspèn l’avaluació.

 • En cas que un alumne no assisteixi a una prova fixada amb anterioritat, haurà de presentar un justificant oficial (mèdic, administratiu, etc.) per tal de poder-la realitzar.  

 • Les qüestions i les activitats que es proposin a les proves d’avaluació han de ser similars a les que s’han fet servir per aprendre i han d’estar relacionades directament amb els continguts i objectius marcats. 

 • Recordem que les proves de CB que es fan a quart el mes d’abril són orientatives del nivell lingüístic de l’alumne, però no tenen en compte l’adquisició dels altres indicadors competencials que s’han treballat al llarg del curs; per tant, la nota obtinguda no implica l’aprovat de la matèria de llengua catalana de final d’aquesta etapa.


Recordem que l’avaluació general de la matèria és contínua i 4t és final d’etapa. Malgrat que l’alumne tingui una expressió escrita i una comprensió lectora acceptables, no hem d’oblidar que tots aquells sabers impartits al llarg del curs són considerats els mínims imprescindibles per superar l’etapa d’ESO.


DIGITALITZACIÓ AUDIOVISUAL - OPTATIVA 4t d’ESO


Totes les activitats executades són avaluables i es busca l’autonomia en l’aprenentatge de l’alumnat. El treball per grups facilita aquesta autonomia. Cada grup haurà de dur a terme les tasques encomanades pel professorat i al llarg del curs farà tots els tipus d’activitats que es fan dins de la matèria. L’alumnat ha de demostrar que cada vegada té més competència digital en l’ús del programari de la matèria.


A la majoria de les activitats es recull el criteri de “lliurar correctament” respecte dels documents o enllaços a generar. S’entén amb aquest terme, enviar al professor o professora els documents assenyalats a les diferents activitats seguint les pautes indicades (nom del  fitxer correcte, desat on es demana, compartit correctament, lliurat dins del termini...)


Pel que fa als qüestionaris, no s’ha indicat cap criteri d’avaluació, ja que el seu disseny porta incorporat el pes de les preguntes i es realitza el càlcul de la nota final de forma automàtica.


Els fòrums i debats es consideren, també, com a activitats avaluables. En els criteris d’avaluació s’ha indicat l’obligatorietat de realitzar dues entrades com a mínim per tal de ser puntuats. Tot i això, queda a criteri del professor o professora corresponent valorar la qualitat de les intervencions realitzades perquè es considerin vàlides.


Cal tenir en compte que totes les activitats grupals s’han plantejat d'acord amb grups de 2 o 3 components. Aquest fet s’haurà de tenir en compte en alguns enunciats d’activitats i els seus criteris d’avaluació corresponents.


Com a tancament del curs s’han plantejat dos qüestionaris, un d’autoavaluació i un altre de coavaluació entre els companys i companyes del grup. En el cas del qüestionari d’autoavaluació, les preguntes es divideixen en tres grans blocs: respecte de les tasques individuals, respecte del seguiment del curs i respecte del projecte. Pel que fa a les preguntes del bloc de projecte, són les mateixes que les recollides al qüestionari de coavaluació, de forma que es pugui establir una relació entre les respostes.


No s’han plantejat criteris d’avaluació respecte d’aquests qüestionaris ni pes relatiu, quedant a criteri del professorat aquest extrem.


Els tres trimestres tenen el mateix valor i es fa mitjana dels tres. Per millorar la nota l’alumne pot fer una activitat de creació d’una revista.


Quadre trimestral de les activitats i competències: 


Evidències

Competències

Percentatge trimestral

Disseny gràfic

CD 3

20 %

Seleccionar i tractar informació

CL (àmbit lingüístic) 6

10 %

Gravació i edició fotogràfica

CD 3

30 %

Gravació i edició de vídeo

CD 3

Creació de textos multimodals

CD 2 i 3 CEE (àmbit lingüístic)  2 i 3 

10 %

Interpretació de textos multimodals

CD 2 i 4 

10 %

Participació i actitud

CPiS 3 i 4

10 %

Treball cooperatiu

CD 3

10 %
ARTS ESCÈNIQUES  4t ESO (optativa)


L’avaluació es durà a terme principalment mitjançant rúbriques d’observació del treball a classe. Es valorarà la implicació en el treball diari de l’aula i la participació activa en les diferents activitats i tasques implícites en els processos d’aprenentatge així com la seva disponibilitat i implicació per millorar-les a través del treball individual i col·lectiu. En definitiva, es tindrà en compte l’evolució de l’aprenentatge.

Distribució del valor de la nota:


Per millorar la nota amb un màxim d’1 punt, cada trimestre es tindrà en compte l’assistència a representacions teatrals no curriculars de les quals s’haurà de presentar una ressenya oral i la participació en activitats relacionades amb el teatre.

A final de curs, es podrà recuperar l’assignatura amb l’activitat indicada pel professorat.


1r de BAT Llengua catalana i Literatura


CRITERIS D’AVALUACIÓ i RECUPERACIÓ


1a Avaluació


Competència 4 i 5 

Comprensió i elaboració de textos acadèmics de tipologia i registres diversos (10%)


Competència 8. Lectura guiada

Proves de continguts literaris [70%]

SdA Descobrim tot el que amaga el text literari [20%]


En aquest trimestre les competències 6, 9 i 10 estan incloses dins de les rúbriques de correcció dels comentaris literaris, de les proves de continguts literaris i de les expressions escrites. 


2a Avaluació


Competència 4 i 5 

Comprensió i elaboració de textos acadèmics de tipologia i registres diversos (20%)


Competència 8. 

Proves de continguts literaris [70%]


Competència 6 i 3 

SdA Veus de dona a Tarragona [10%]


En aquest trimestre les competències 6, 9 i 10 estan incloses dins de les rúbriques de correcció dels comentaris literaris, de les proves de continguts literaris i de les expressions escrita. 


3a Avaluació

Competència 4 i 5 

Comprensió i elaboració de textos acadèmics de tipologia i registres diversos (10%)


Competència 9. 

Proves de continguts metalingüístics [70%]


Competència 3, 6 i 7 


SdA Els clàssics no moren mai [20%]


En aquest trimestre les competències 6, 9 i 10 estan incloses dins de les rúbriques de correcció dels comentaris literaris, de les proves de continguts literaris i de les expressions escrita. 


Remarques

La nota final de totes les proves quedarà rebaixada pels errors de normativa (gramaticals, lèxics, ortogràfics, morfosintàctics): es descomptaran 0,1 punts per cada error encara que siguin repetits (sense límit), siguin del tipus que siguin.

Es podrà descomptar fins a 1 punt la nota final de trimestre en cas que l’alumne/a no tingui un comportament adequat a l’aula.

Si un alumne fa una mala praxi en un examen, se li suspendrà la matèria del trimestre.

No s’acceptaran treballs o exercicis plagiats o elaborats amb programes d’intel·ligència artificial.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una mitjana global de 5. Per poder fer la mitjana final caldrà obtenir una nota mínima de 4 en cadascuna de les avaluacions. La nota final es formarà a partir dels percentatges següents: 25 % 1a avaluació, 25 % 2a avaluació i 50 % tercera avaluació.


Recuperació 


Es tracta d’una matèria en què l’avaluació és contínua, per tant, en cada trimestre aniran sortint preguntes sobre temes treballats en els trimestres anteriors.

En cas que algun alumne no tingui una avaluació assolida, tindrà l’oportunitat de recuperar-la amb una prova o activitat d’avaluació parcial en el moment en què el professorat consideri oportú (recuperació interna).

En cas que algun alumne tingui dues o més avaluacions suspeses, haurà de presentar-se a una recuperació extraordinària.

L’examen de recuperació extraordinària es farà conjuntament a tots els grups en el període determinat per direcció del centre. El Departament de llengua catalana prepara un corpus comú d'examen global de tot el currículum: 50% llengua i 50% literatura.

Si fa una mala praxi a l’examen, se li suspendrà la matèria. 


En cas que un alumne no assisteixi a una prova fixada amb anterioritat, haurà de presentar un justificant oficial (mèdic, administratiu, etc.) per tal de poder-la realitzar.  


Millora 


Amb la finalitat de fer una proposta que pugui encabir totes les opcions i la igualtat d’oportunitats, el departament acorda que puguin pujar 1 punt la nota a partir d’una nota de 5 a cada trimestre fent tres ressenyes orals (de lectures autònomes, d’obres teatrals, de dansa… que hagin pogut anar a veure), participant en concursos literaris de fora del centre, etc. (competència 7).


El departament valorarà l’opció de fer un examen de millora a l’alumnat que hagi assolit un mínim de 7 a l’avaluació final. Amb aquesta millora només podrà obtenir 1 punt més. 


1r de Batxillerat - Comunicació Digital

QUALIFICACIÓ: Les notes són per trimestre. La mitjana aritmètica dels trimestres determinarà la mitjana final de la matèria al juny. El desglossat competencial servirà per indicar les mancances i/o fortaleses específiques de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge que es comunicaran en els butlletins i a la classe. L’arrodoniment es farà quan la nota trimestral o final sigui igual o superior a X’7.

INSTRUMENTS d’avaluació: les rúbriques permeten que l’alumne sigui conscient de què se li demana i com se l’avalua en cada situació. En cada tasca l’alumne rebrà les concrecions i explicacions del com, del què i del quan de cada activitat.

Per millorar la nota al juny cal realitzar un producte audiovisual (C3) d’un minut (permet incrementar fins a 1 punt la nota final) o fer una ressenya d’unes lectures proposades relacionades amb la matèria (C5i6). Això es farà durant el 3r trimestre (el lliurament ha de ser 5 dies abans de la finalització del curs). 

La prova extraordinària serà un examen competencial amb una part pràctica.

AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES (dins de les evidències i amb ponderació independent):

Competència

Definició

Valor absolut

Competència 1 (CA1).

Conèixer les  manifestacions de la imatge fixa i en moviment al llarg de la història.

11%

Competència 2 (CA2 i CA3).

Analitzar i interpretar els missatges rebuts a través d’imatge fixa i en moviment tot desenvolupant una percepció crítica.

5%

Competència 3 (CA5).

Explorar la creació audiovisual com un mitjà per expressar idees, opinions i sentiments de forma creativa i personal

7%

Competència 4 (LC2):

Comprendre i interpretar textos orals i multimodals.

5%

Competència 5 (LC4):

Comprendre i interpretar textos escrits i multimodals.

5%

Competència 6 (LC5):

Produir textos escrits i multimodals.

30%

Competència 7 (LC6):

Seleccionar i contrastar informació.

26%

Competència 8 (LC10):

Usar la comunicació per viure una ciutadania respectuosa i democràtica.

11%


Les situacions d’aprenentatge es plantegen en clau de fets de la vida real perquè l’alumne s’impliqui en la realització de la tasca (el producte mediàtic que se’ls demana) i que valori els coneixements, destreses i actituds que s’han treballat a classe. Es busca que la situació doni sentit a allò que estem adquirint, però valorant l’esperit crític vers el procés d’aprenentatge i els sabers que es treballen. I, òbviament, anant de les competències específiques a les generals.

Per exemple: el resum d’un text per ser llegit a un familiar, encàrrec de redacció i disseny d’una revista en paper (temàtica lliure), redacta una crònica periodística d’una exposició, ets redactor d’un diari i has d’escriure una notícia, ets divulgador de novetats (temàtica lliure) com a redactor d’una revista digital, ets un periodista i humorista gràfic i crees mems a partir d’una notícia, ets un crític periodístic i fas una crítica d’una revista o diari, ets un crític de publicitat i detalles un anunci audiovisual, etc.


Evidència

Trimestre

Competències (i puntuació per a cadascuna)

Valor trimestral sobre 100

Resum del text “El gust de la lectura”

1r

C6 (5), C7 (5)

10

Preparació de la revista (text i imatge) i justificació

1r

C1 (5), C6 (5), C7 (5) , C8 (5)

20

Participació a l’aula

1r 

C7 (5), C8 (5)

10

Crònica del WPP

1r

C2 (5), C3 (4), C6 (1), C8 (1)

10

Examen (teoria i desenvolupament) i Qüestionari Moodle del temari 

1r

C1 (7), C4 (4) C5 (4) C6 (16), C7 (16)

40 i 10

Dissenyar una revista i justificació

2n

C3 (9), C6 (5), C8 (6)

20

Dissenyar un blog i crear 5 entrades (text i imatge) i justificació

2n

C3 (6), C6 (5), C7 (4), C8 (5)

20

Participació a l’aula

2r 

C7 (5), C8 (5)

10

Redactar una notícia i mem; i justificació

2n

C3 (4), C6 (2), C7 (1), C8 (1)

10

Examen (teoria i desenvolupament) i Qüestionari Moodle del temari 

2n

C1 (7), C4 (4) C5 (4) C6 (12), C7 (11)

30 i 10

Dissenyar un blog i crear 5 entrades (text i imatge)

3r

C3 (5), C6 (5), C7 (5), C8 (5)

20

Llegir un diari i fer una entrada al blog

3r

C1 (1), C5 (1), C6(1), C8 (2)

5

Ressenya Tu no ets la teva selfie al blog

3r

C5 (1), C6 (2), C8 (2)

5

Participació a l’aula

3r 

C7 (5), C8 (5)

10

Comentari d'anunci de televisió i comparar 2 notícies de premsa

3r

C1 (5), C2 (5),  C4 (4), C6 (3),  C8 (3)

20

Examen (teoria i desenvolupament) i Qüestionari Moodle del temari 

3r

C1 (7), C4 (4) C5 (4) C6 (12), C7 (12)

30 i 10

Apujar nota (després de la mitjana final)

Extra

C3 (0’3), C7 (0’3), C8 (0’4)

0-1 punt


L’assignatura consta de tres situacions d’aprenentatge que s’apliquen a cada trimestre: 

1r trimestre: Pot una revista explicar el meu món?

2n trimestre: Tinc un blog i em vull explicar!

3r trimestre: La publicitat ens alliçona?

1r de Batxillerat - Literatura Universal

Criteris i indicadors d’avaluació i qualificació.
Consideracions generals

Consideracions generals

L’avaluació, és a dir la recollida sistemàtica d’evidències sobre el procés d’aprenentatge de l’estudiant, és continuada i té un caràcter didàctic i prospectiu, amb una finalitat doble: d’una banda, proporciona al professorat informació per regular la seva activitat docent i ajuda els estudiants a aprendre més i millor, i, de l’altra, permet a l’estudiant autoregular i millorar el seu procés d’aprenentatge. 


Si l’alumnat millora el seu procés d’aprenentatge després de la retroacció corresponent per part del professorat, millora el resultat de l’avaluació. Cadascuna de les evidències per avaluar permet aquesta millora. L’avaluació trimestral és orientativa i numèrica.


S’entén per qualificació la valoració dels resultats d’aprenentatge aconseguits per l’alumnat al final de l’assignatura. La qualificació és anual i numèrica, com a compendi de les evidències d’avaluació atenent al percentatge de cadascuna de les competències específiques superades.


La qualificació final de la matèria ha de ser de 5 o superior. L’alumnat que no superi aquesta nota numèrica, cosa que vol dir que no supera les competències específiques, ha de presentar-se a un examen extraordinari o haurà de fer un treball d’investigació que inclourà situacions d’aprenentatge que despleguin les cinc competències específiques de la literatura universal, segons indiqui el professorat.

COMPETÈNCIA 1 LIU1Llegir, interpretar clàssics de la literatura universal atenent tant les seves relacions internes dels elements constitutius del gènere i les seves funcions en les obres, com les relacions externes de les obres amb el seu context de producció i la seva inscripció en la tradició cultural, per eixamplar les possibilitats de gaudi de la literatura i estimular la creació literària i artística.


Competències clau associades: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.


Criteris d’avaluació

Coneixements, destreses i actituds

Evidències

QUALIFICACIÓ

1.1. Explicar i argumentar la interpretació dels textos i les obres llegides a partir de l’anàlisi crítica.

 1. Interacció oral.

 2. Comentaris de textos literaris guiats. Rúbrica corresponent.

 3. Comentaris de textos literaris autònoms. Rúbrica corresponent.

 4. Qüestions concretes al voltant de les obres llegides.

 5. Exercicis de  creació literària amb les obres llegides com a punt de partida. Rúbrica corresponent.

 6. Comprensions lectores orals i escrites. 

30%


COMPETÈNCIA 2 LIU2Llegir de manera autònoma clàssics de la literatura universal com a font de plaer i de coneixement, compartir experiències de lectura i crear textos d’intenció literària, per construir la pròpia identitat lectora, gaudir de la dimensió social de la lectura.


Competències clau associades: CCL2, CCL4, CD3, CPSAA1, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3.


Criteris d’avaluació

Coneixements, destreses i actituds

Evidències

QUALIFICACIÓ

2.1. Elaborar una interpretació personal, atenent aspectes temàtics, de gènere i subgènere, elements de l’estructura i estil, i valors ètics i estètics de les obres, i establint vincles argumentats amb altres obres i altres experiències artístiques i culturals.

2.2. Crear textos personals o col·lectius amb intenció literària en diferents suports a partir de la lectura de les obres o de fragments significatius. 

 1. Interacció oral. Participació i intervenció actives a classe. Llista de verificació.

 2. Elaboració de ressenyes. Rúbrica corresponent.

 3. Exposició oral. Rúbrica corresponent.

20%

COMPETÈNCIA 3 LIU3Establir vincles entre obres de diferents èpoques, contextos, gèneres i diferents llenguatges artístics, reconeixent semblances i diferències en funció dels respectius contextos de producció i de la interrelació entre la literatura i la societat, per constatar l’existència d’universals temàtics i de vies formals recurrents al llarg de la història de la cultura.


Compet`’encies clau associades: CCL1, CCL2, CCL4, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2.

Criteris d’avaluació

Coneixements, destreses i actituds

Evidències

QUALIFICACIÓ

3.1. Comparar textos o fragments literaris amb altres manifestacions artístiques tot argumentant de forma oral o escrita elements de semblança i contrast des de diferents punts de vista.

3.2. Desenvolupar projectes d’investigació que es concretin en una exposició oral, un assaig o una presentació multimodal que mostrin una resposta personal a l’entorn d’un tema, tòpic, motiu universal a partir d’un text en comparació a d’altres manifestacions artístiques.

 1. Interacció oral. Participació i intervenció actives a classe. Llista de verificació.

 2. Elaboració de ressenyes. Rúbrica corresponent.

 3. Exposicions orals. Rúbrica corresponent.

 4. Presentacions multimodals. Rúbrica corresponent.

20%COMPETÈNCIA 4 LIU4. Consolidar un  marc de referències compartides a partir del coneixement d’alguns trets dels principals moviments estètics i d’algunes de les obres més rellevants del patrimoni universal per construir un mapa cultural en el qual inscriure les experiències literàries i culturals personals.


Competències clau associades: CCL4, CD2, CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC4.

Criteris d’avaluació

Coneixements, destreses i actituds

Evidències

QUALIFICACIÓ

4.1 Elaborar d’una manera individual o col·lectiva una exposició multimodal que situï els textos llegits en un marc historicocultural.

 1. Interacció oral.Participació i intervenció actives a classe. Llista de verificació.

 2. Elaboració d’una infografia multimodal. Rúbrica corresponent.

10%


COMPETÈNCIA 5 LIU5. Participar en la construcció d’un cànon literari universal que integri la perspectiva d’experiència de les dones mitjançant la lectura d’obres d’escriptores i que superi els marcs de la literatura occidental per desenvolupar el pensament crític pel que fa a la construcció discursiva del món i dels seus imaginaris.


Competències clau associades: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.

Criteris d’avaluació

Coneixements, destreses i actituds

Evidències

QUALIFICACIÓ

5.1 Realitzar un projecte d’investigació sobre autores rellevants, obres literàries en contextos no occidentals, o sobre temes o creacions que aportin una mirada distinta i crítica de la que proposa la tradició literària convencional.

5.2 Elaborar comentaris crítics de textos, orals o escrits, i participar en debats o taules rodones sobre les lectures.

 1. Interacció oral. Participació i intervenció actives a classe. Llista de verificació.

 2. Presentació multimodal. Rúbrica corresponent.

 3. Elaboració de crítiques literàries, teatrals o de qualsevol manifestació cultural.


20%1r de Batxillerat - Creació literària2n de BAT - Llengua catalana i Literatura


1a Avaluació


Competència 1

Prova de comprensió lectora i anàlisi d’un text sociolingüístic [10%]


Competència 9. 

Prova de continguts metalingüístics [60%]


Competència 8. Lectura guiada

SdA De la Natàlia a la Colometa [20%]


Competència 4 i 5 

Comprensió i elaboració de textos acadèmics de tipologia i registres diversos (10%)


En aquest trimestre les competències 6, 9 i 10 estan incloses dins de les rúbriques de correcció dels comentaris literaris, de les proves de continguts literaris i de les expressions escrites. 


2a Avaluació


Competència 4 i 5 

Comprensió i elaboració de textos acadèmics de tipologia i registres diversos [10%]


Competència 8 [20%]

Proves de continguts literaris

Comentaris literaris orals o escrits

Reflexions crítiques


Competència 9 

Proves de continguts metalingüístics [70%]


En aquest trimestre les competències 6, 9 i 10 estan incloses dins de les rúbriques de correcció dels comentaris literaris, de les proves de continguts literaris i de les expressions escrites. 


3a Avaluació

Competència 4 i 5 

Comprensió i elaboració de textos acadèmics de tipologia i registres diversos [20%]


Competència 9. 

Proves de continguts metalingüístics [80%]


En aquest trimestre les competències 6, 9 i 10 estan incloses dins de les rúbriques de correcció dels comentaris literaris, de les proves de continguts literaris i de les expressions escrites. 


Remarques

La nota final de totes les proves quedarà rebaixada pels errors de normativa (gramaticals, lèxics, ortogràfics, morfosintàctics): es descomptaran 0,1 punts per cada error encara que siguin repetits (sense límit), sigui del tipus que sigui.

Si un alumne fa una mala praxi en un examen, se li suspendrà la matèria del trimestre.

No s’acceptaran treballs o exercicis plagiats o elaborats amb programes d’intel·ligència artificial.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una mitjana global de 5. Per poder fer la mitjana final caldrà assolir una nota mínima de 4 en cadascuna de les avaluacions. La nota final es formarà a partir dels percentatges següents: 30% 1a avaluació, 30% 2a avaluació i 40 % tercera avaluació


Recuperació 


Es tracta d’una matèria en què l’avaluació és contínua, per tant, en cada trimestre aniran sortint preguntes sobre temes treballats en els trimestres anteriors.

En cas que algun alumne no tingui una avaluació assolida, tindrà l’oportunitat de recuperar-la amb una prova o activitat d’avaluació parcial en el moment en què el professorat consideri oportú (recuperació interna).

En cas que algun alumne tingui dues o més avaluacions suspeses, haurà de presentar-se a una recuperació extraordinària.

L’examen de recuperació extraordinària es farà conjuntament a tots els grups en el període determinat per direcció del centre. El Departament de llengua catalana prepara un corpus comú d'examen global de tot el currículum: 60% llengua i 40% literatura.

Si fa una mala praxi a l’examen, se li suspendrà la matèria. En cas que no pugui venir, ha de portar un justificant mèdic.


Si un alumne té pendent la llengua i la literatura catalana de 1r de BAT tindrà una convocatòria extraordinària durant el mes de desembre.


Millora 


Amb la finalitat de fer una proposta que pugui encabir totes les opcions i la igualtat d’oportunitats, el departament acorda que puguin apujar 1 punt la nota a partir d’una nota de 5 a cada trimestre fent tres ressenyes orals (de lectures autònomes, d’obres teatrals, de dansa… que hagin pogut anar a veure), participant en concursos literaris de fora del centre, etc. (competència 7).


El departament donarà l’opció de fer un examen de millora a l’alumnat que hagi assolit un mínim de 7 a l’avaluació final. Amb aquesta millora només podrà obtenir 1 punt més.


2n de BAT - Arts Escèniques


Distribució del valor de la nota:


Aquesta matèria és principalment pràctica, però en l’apartat d’anàlisi de textos caldrà llegir una obra de teatre i fer-ne un treball d’acord amb les indicacions establertes. Pel que fa a la resta d’activitats, seran avaluades principalment mitjançant rúbriques d’observació del treball a classe i/o posada en escena. En algunes activitats, l’alumnat omplirà també les rúbriques d’autoavaluació i de coavaluació, però no s’han plantejat criteris d’avaluació pel que fa a aquestes rúbriques de l’alumnat ni pes relatiu i, per tant, queda a criteri del professorat aquest extrem.

Es valorarà la implicació en el treball diari de l’aula i la participació activa en les diferents activitats i tasques implícites en els processos d’aprenentatge així com la seva disponibilitat i implicació per millorar-les a través del treball individual i col·lectiu. En definitiva, es tindrà en compte l’evolució de l’aprenentatge.

Per millorar la nota amb un màxim d’1 punt, cada trimestre es tindrà en compte l’assistència a representacions teatrals no curriculars de les quals s’haurà de presentar una ressenya oral i/o escrita.

A final de curs, es podrà recuperar l’assignatura amb l’activitat i/o prova indicada pel professorat.

2n de BAT - Literatura catalana de modalitat

L’avaluació serveix per recollir informació sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. L’avaluació, doncs, s’ha d’entendre com un procés continu d’aprenentatge que mena fins un resultat final. Tradicionalment, l’avaluació en el procés d’aprenentatge de la llengua és contínua, ja que els coneixements són progressius i s’encadenen de tal manera que és necessari tenir clara la base per continuar acumulant els coneixements.
L’avaluació contínua implica l’observació sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumne. Així doncs, no pot ser una acció puntual, sinó que totes les activitats han de ser valorades tenint en compte l’evolució que s’ha donat al llarg del curs. L’avaluació ha de ser coherent amb els objectius establerts en la programació i la metodologia usada durant les classes. Això vol dir que, en primer lloc, les activitats d’avaluació han d’estar dissenyades segons el model de les activitats d’ensenyament-aprenentatge realitzades a l’aula; i, en segon lloc, cal valorar l’adquisició per part de l’alumnat dels objectius didàctics proposats a l’inici de la unitat. Aquests són els ítems que cal valorar.
L’avaluació ha de tenir tres fases: avaluació inicial, avaluació formativa i avaluació sumativa.

Avaluació inicial

A l’inici del curs s’efectua l’avaluació inicial, que ha de servir per determinar el punt de partida dels coneixements de l’alumnat i, per tant, adequar l’ajut educatiu a les seves necessitats, i planificar i organitzar les activitats previstes en la programació.
L’avaluació inicial constarà del comentari d’un text literari, en vers o prosa, i d’un comentari crític  a partir d’una reflexió.

Avaluació formativa i sumativa

En l’avaluació formativa es valora el procés d’aprenentatge de l’alumne. I en l’avaluació sumativa es tindrà en compte el grau d’assoliment dels objectius didàctics proposats a l’inici del procés. Per aquest motiu ha de ser la suma de totes les activitats avaluatives realitzades durant la unitat didàctica. Aquesta avaluació ha de detectar les capacitats globals que ha adquirit l’alumne en els diversos àmbits. Es prestarà atenció, doncs, en aquesta fase a l’actitud de treball, participació i superació de l’alumne.

Hàbits de treball

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge de la unitat realitzades a l’aula i a casa per deures, corregides a classe.
El ritme de treball a l’aula tant a nivell individual com col•lectiu, en el cas de les activitats en grup.
La presentació puntual dels exercicis i treballs per lliurar.
La participació activa en l’aula: pregunta de dubtes, aportacions personals, iniciativa per realitzar les activitats, etc.
Atenció a classe tant a les explicacions del professor/a com dels seus companys.
Lectura a casa de les lectures obligatòries.


Competència comunicativa

Dominar la llengua tant oral com escrita.
A nivell oral, es demana que l’alumnat s’adreci a companys i professor en català i que en faci un ús correcte, amb una bona pronúncia i un vocabulari adequat, que eviti barbarismes i confusions freqüents amb altres llengües, així com la coherència en les oracions i l’ús de les construccions complexes.
A nivell escrit, es demana una bona expressió en català, que eviti construccions i mots incorrectes, que sigui coherent i lògica i que utilitzi construccions complexes clares.

Competència estètica i literària

Conèixer les principals etapes i autors de la història de la literatura catalana.
Conèixer els textos clàssics de la literatura catalana.
Produir textos crítics i literaris tan orals com escrits
Adquirir un esperit crític a partir de l’anàlisi i reflexió sobre els textos literaris.


Competència plurilingüe i intercultural

Conèixer les connexions de la literatura catalana amb les literatures europees i la literatura universal.

Competència en la recerca i en el tractament de la informació

Iniciar-se en el camp de la investigació a través de treballs escrits dels llibres de lectura obligatòria.
Utilitzar diferents fonts d’informació i aprendre a discriminar-la.

L’adquisició d’aquestes competències quedarà reflectida en els elements següents:

1. Exàmens
Els exàmens seguiran el model dels exàmens PAU de la matèria, que es basaran en els conceptes treballats en el currículum. Aquests exàmens es realitzaran al final de cada lectura monogràfica. L’objectiu és que l’alumnat es familiaritzi amb aquest tipus de prova, ja que és una matèria pensada per a la selectivitat.
L’estructura de l’examen és la següent:
L’examen conté tres qüestions, les dues primeres de caràcter teòric i la tercera, pràctic.Totes les qüestions es fonamentaran en les sis lectures obligatòries del curs. Cada qüestió, però, es refereix a una lectura diferent i a un gènere diferent.

1a part: Teòrica. (5 punts)
o La primera qüestió és d’un abast ampli i s’ha de resoldre en forma de tema. És un enunciat genèric, però que inclou una pauta orientativa dels aspectes en què s’ha de basar la resposta. (3 punts)

o La segona qüestió es refereix a aspectes més concrets de les lectures i es resol de forma breu. Es demana que s’analitzi un aspecte determinat de la lectura. (2 punts)

 

2a part: Pràctica. (5 punts)
o La tercera qüestió de la prova consisteix en el comentari d’un text extret d’una de les sis obres de lectura. És un comentari obert, però a l’enunciat s’indicaran aquells punts a tenir en compte.
Dels 5 punts: 3 corresponen a l’avaluació dels continguts i els 2 punts restants corresponen a aspectes metodològics (capacitat argumentació, ordenació d’idees, coherència discurs, capacitat expressiva).

Criteris d’avaluació

En aquest examen es valorarà tant el contingut com l’expressió dels conceptes.
En totes les parts, es considerarà error tant allò que no es diu i caldria dir, d’acord amb l’enunciat, com el que es diu malament.
Es valorarà l’esforç interpretatiu de l’alumne/a.
La valoració dels aspectes formals del discurs es reserven al comentari de text. Això no vol dir que en casos flagrants aquests aspectes no puguin incidir negativament en la valoració de la part teòrica.

Barem gramatical
En els errors de sintaxi, morfologia, lèxic i ortografia es decomptarà 0’1 per error sense màxim. Ara bé, en cas que un alumne suspengui l’examen a causa d’aquests errors se li donarà l’opció de recuperar-lo de la manera següent:
Haurà d’elaborar un portfoli ortogràfic i gramatical, on portarà les faltes corregides i amb la consegüent explicació de la norma ortogràfica, sintàctica o gramatical.

2. Treballs d’expressió escrita

Periòdicament es realitzaran treballs d’expressió escrita seguint tipologies diverses per lliurar a la professora:
1- Treballs d’expressió escrita tipus PAU (seguint el model i la correcció anteriorment detallada).
2- Comentaris literaris, seguint l’estructura següent:
1. Context situacional
1.1. Autor, època i entorn social
1.2. Corrent literari i gènere
2. Contingut i estructura del text
2.1. Tema: relació del tema amb el títol.
2.2. Argument estrofa per estrofa.
3. Recursos literaris destacables ( es pot explicar amb el comentari per estrofes).
4. Mètrica
4.1. Estrofes i versos
4.2. Rima (i ritme)
5. Resum, conclusió i valoració personal
5.1. Aspectes del contingut i de forma més rellevants.
5.2. Valoració de l’estil del poeta.
5.3. Connexió amb la seva època, corrent, precedent d’altres, etc.


3. Expressió oral a l’aula

L’expressió oral de l’alumne/a es valorarà, d’una banda, a partir de les intervencions a classe; i, de l’altra, a partir de la lectura en veu alta de diferents textos. La valoració de l’expressió oral es farà en una rúbrica que s’adjunta en els annexos de la programació, i que té en compte quatre elements bàsics: la pronúncia, la correcció, la coherència i la fluïdesa de la lectura.

Avaluació final

La nota trimestral s’obtindrà a partir del tant per cent següent:
❏ 80% mitjana dels exàmens del trimestre esmentats anteriorment.

❏ 20% repartit entre les altres activitats avaluades: activitats orals, comentaris literaris, treballs de lectura obligatòria i actitud.

La nota final vindrà donada per la mitjana dels tres trimestres, sempre que tingui com a mínim dos trimestres aprovats, entre els quals és obligatori aprovar el 3r trimestre.
 
Avaluació extraordinària: els alumnes han de realitzar l’avaluació extraordinària en dos supòsits:
- Tenir tot el curs suspès o dos trimestres suspesos, per la qual cosa l’alumne/a s’haurà d’examinar de tot el curs.
- Tenir el 3r trimestre suspès, en aquest cas l’alumne/a s’haurà d’examinar solament del 3r trimestre.
- En qualsevol cas, l’alumne/a solament haurà de recuperar aquelles lectures per les quals hagi suspès els trimestres.

L’avaluació extraordinària constarà d’un examen en què se seguirà el model d’examen treballat al llarg del curs, on s’aplicarà la mateixa estructura i els mateixos criteris de correcció del curs.