CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL CURS 2022-23

1r d’ESO


AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

 

Seguirem els eixos fonamentals proposats pel Departament, d’acord amb el sistema actual d’avaluació del nostre projecte: 


Dimensió comprensió lectora i expressió escrita: 50%: exàmens i proves sobre comprensió lectora, expressions escrites, coneixement d’usos lingüístics i gramaticals, expressions escrites de temes diversos i dictats.


Dimensió comunicació oral i literària: 30%: exposicions orals a l’aula sobre temes de llengua i literatura, treballs o exàmens del llibre de lectura, coneixement de la història de la literatura i anàlisi i comprensió de textos literaris.


Dimensió actitudinal i plurilingüe: 20%: participació i expressió a l’aula en llengua catalana de manera clara, concisa i correcta. Dimensió de la competència oral i comunicativa i tot el que relaciona amb el comportament que s’espera de l’alumnat de l’ESO. També, el treball diari a l’aula i elaboració dels dossiers trimestrals. 


Els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització del 0,05 (2 errors 1 dècima) per error fins a un màxim del 50% de la nota quan es tracti d’un text creatiu (redaccions, treballs...) o de resposta a qüestions plantejades (exàmens, lectures...). Si es tracta d’un dictat el màxim, és el 100%.  Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.


En un dictat preparat o no preparat, els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització de 10 faltes =5. 

 

Les expressions escrites es corregiran seguint el model de la rúbrica que es pot consultar al Moodle de referència. Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti. 


Es farà una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria i així poder triar els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic. Aquests alumnes aniran al grup de desdoblament i seran, com a màxim, entre sis o set per grup. Aquesta prova es passarà el segon dia de classe.  


Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a 1 punt a la 1a avaluació. Es faran dos exàmens per avaluació amb la finalitat de poder partir la matèria. L’avaluació és contínua i la matèria, o una part, no superada es recuperarà a l’avaluació següent amb algunes preguntes o exercicis en els exàmens o proves.  

 

No hi haurà proves individuals de recuperació. Si un alumne suspèn haurà d’aprovar els dos primers trimestres del curs següent.2n d’ESO


AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ


Seguirem els eixos fonamentals proposats pel Departament, d’acord amb el sistema actual d’avaluació del Centre: 


Dimensió comprensió lectora i expressió escrita: 50%: exàmens i proves sobre comprensió lectora, expressions escrites, dictats, coneixement d’usos lingüístics i gramaticals i expressions escrites de temes diversos.


Dimensió comunicació oral i literària: 30%: exposicions orals a l’aula sobre temes de llengua i literatura, treballs o exàmens del llibre de lectura, coneixement de la història de la literatura i anàlisi i comprensió de textos literaris, treball diari a l’aula, elaboració dels dossiers trimestrals. 


Dimensió actitudinal i plurilingüe: 20%: participació i expressió a l’aula en llengua catalana de manera clara, concisa i correcta. Dimensió de la competència oral i comunicativa i tot el que relaciona amb el comportament que s’espera de l’alumnat de l’ESO.


Les expressions escrites es corregiran seguint el model de la rúbrica que adjuntem a l’annex.

 

Els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització del 0,05 (2 errors 1 dècima) per error fins a un màxim del 50% de la nota quan es tracti d’un text creatiu (redaccions, treballs...) o de resposta a qüestions plantejades (exàmens, lectures...). Si es tracta d’un dictat el màxim, és el 100 %.  Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti. 


En un dictat preparat o no preparat, els errors de caràcter lèxic, sintàctic, morfològic i ortogràfic tindran una penalització de 10 faltes =5.


Els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic, d'acord amb la valoració del professorat del nivell que es va fer el curs passat, aniran a un grup de desdoblament.

 

Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a 1 punt a la 1a avaluació. 


Farem dos exàmens per avaluació amb la finalitat de poder partir la matèria. L’avaluació és contínua i la matèria, o una part, no superada es recuperarà a l’avaluació següent amb algunes preguntes o exercicis en els exàmens o proves.  

 

No hi haurà proves individuals de recuperació. Si un alumne suspèn haurà d’aprovar els dos primers trimestres del curs següent.


3r d’ESO


AVALUACIÓ I RECUPERACIÓSeguirem els eixos fonamentals proposats pel Departament, d’acord amb el sistema actual d’avaluació del nostre projecte:

Dimensió comprensió lectora i expressió escrita: 60%: exàmens i proves sobre comprensió lectora, expressions escrites, coneixement d’usos lingüístics i gramaticals i expressions escrites de temes diversos.

Dimensió comunicació oral i literària: 30%: exposicions orals a l’aula sobre temes de llengua i literatura, treballs o exàmens del llibre de lectura, coneixement de la història de la literatura i anàlisi i comprensió de textos literaris, treball diari a l’aula, dictats, elaboració dels dossiers trimestrals.

Dimensió actitudinal i plurilingüe: 10%: participació i expressió a l’aula en llengua catalana de manera clara, concisa i correcta. Dimensió de la competència oral i comunicativa i tot el que relaciona amb el comportament que s’espera de l’alumnat de l’ESO.

En cas d’un dictat preparat es descomptarà 1 punt per falta. En casos especials, el professor valorarà.


Les expressions escrites s’avaluaran amb la rúbrica d’expressió escrita del cicle. Les errades gramaticals als exàmens descompten 0,1 punts amb un màxim de 2 punts. Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.

Es farà, si cal, una prova d’avaluació inicial destinada a saber els coneixements i habilitats en la matèria i així poder triar els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic. Aquests alumnes aniran al grup de desdoblament i seran, com a màxim, entre sis o set per grup. Si el desdoblament es forma a partir de tres cursos, el nombre màxim és de 4 alumnes per grup.

Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a un punt del primer trimestre.

Es farà un examen per avaluació. Per raons pedagògiques el professorat pot partir la matèria en dues proves sempre que ho cregui oportú. L’avaluació és contínua i la matèria, o una part, no superada es recuperarà a l’avaluació següent amb algunes preguntes o exercicis en els exàmens o proves. Si un alumne fa una mala praxi en un examen d’avaluació se li suspèn l’avaluació.

No hi haurà proves individuals de recuperació. Si un alumne suspèn, haurà d’aprovar els dos primers trimestres del curs següent.4t d’ESO


AVALUACIÓ I RECUPERACIÓRecordem que l’avaluació general de la matèria és contínua i 4t és final d’etapa. Malgrat que l’alumne tingui una expressió escrita i una comprensió lectora acceptables, no hem d’oblidar que tots aquells continguts impartits al llarg del curs són considerats els mínims imprescindibles per superar l’etapa d’ESO. Seguirem els eixos fonamentals proposats pel Departament, d’acord amb el sistema actual d’avaluació del nostre projecte que de manera clarificadora expressem amb els següents conceptes:

Dimensió comprensió lectora i expressió escrita: 60%: exàmens i proves sobre comprensió lectora, expressions escrites, coneixement d’usos lingüístics i gramaticals i expressions escrites de temes diversos.

Dimensió comunicació oral i literària: 30%: exposicions orals a l’aula sobre temes de llengua i literatura, treballs o exàmens del llibre de lectura, coneixement de la història de la literatura i anàlisi i comprensió de textos literaris, treball diari a l’aula, dictats, elaboració dels dossiers trimestrals.

Dimensió actitudinal i plurilingüe: 10%: participació i expressió a l’aula en llengua catalana de manera clara, concisa i correcta. Dimensió de la competència oral i comunicativa i tot el que relaciona amb el comportament que s’espera de l’alumnat de l’ESO.

  • Les expressions escrites s’avaluaran d’acord amb la rúbrica d’expressió escrita compartida al Moodle corresponent que té en compte el barem de les competències bàsiques.
  • En cas d’un dictat preparat es descomptarà 1 punt per falta. En casos especials, el professor ho valorarà.
  • Les expressions escrites s’avaluaran amb la rúbrica d’expressió escrita del cicle. Les errades gramaticals als exàmens descompten 0,1 punts amb un màxim de 2 punts.
  • Sempre cal respectar la discrecionalitat del professor a l’hora de valorar les causes de l’error i, per tant, la seva valoració. Aquests criteris cal tenir-los presents en totes les proves, exàmens i treballs que l’alumnat presenti.
  • Els alumnes que necessiten una atenció especial i un reforç específic, d'acord amb la valoració del professorat del nivell que es va fer el curs passat, aniran a un grup de desdoblament.
  • Es valorarà la feina de l’estiu (quaderns, lectures...) amb una nota positiva de fins a 1 punt del primer trimestre.
  • Es farà un examen per avaluació. Per raons pedagògiques el professorat pot partir la matèria en dues proves sempre que ho cregui oportú. L’avaluació és contínua i la matèria, o una part, no superada es recuperarà a l’avaluació següent amb algunes preguntes o exercicis en els exàmens o proves. Si un alumne fa una mala praxi en un examen d’avaluació se li suspèn l’avaluació. En cas que un alumne no assisteixi a una prova haurà de presentar un justificant oficial (mèdic, administratiu, etc.) per tal de poder-la realitzar.
  • En el cas que un alumne suspengui la matèria a final de curs, el professor valorarà el sistema de recuperació.

INFORMÀTICA AUDIOVISUAL - OPTATIVA 4t d’ESO


Totes les activitats realitzades són avaluables i es busca l’autonomia en l’aprenentatge de l’alumnat. El treball per grups facilita aquesta autonomia. Cada grup haurà de realitzar les tasques encomanades pel professorat i al llarg del curs realitzarà tots els tipus d’activitats que es fan dins de la matèria. L’alumnat ha de demostrar que cada vegada té més competència digital en l’ús del programari de la matèria.


A la majoria de les activitats es recull el criteri de “lliurar correctament” respecte dels documents o enllaços a generar. S’entén amb aquest terme, enviar al professor o professora els documents assenyalats a les diferents activitats seguint les pautes indicades (nom del  fitxer correcte, desat on es demana, compartit correctament, lliurat dins del termini...)


Pel que fa als qüestionaris, no s’ha indicat cap criteri d’avaluació ja que el seu disseny porta incorporat el pes de les preguntes i es realitza el càlcul de la nota final de forma automàtica.


Els fòrums i debats es consideren, també, com a activitats avaluables. En els criteris d’avaluació s’ha indicat l’obligatorietat de realitzar dues entrades com a mínim per tal de ser puntuats. Tot i així, queda a criteri del professor o professora corresponent valorar la qualitat de les intervencions realitzades per a què es considerin vàlides.


Cal tenir en compte que totes les activitats grupals s’han plantejat en base a grups de 2 o 3 components. Aquest fet s’haurà de tenir en compte en alguns enunciats d’activitats i els seus criteris d’avaluació corresponents.


Com a tancament del curs s’han plantejat dos qüestionaris, un d’autoavaluació i un altre de coavaluació entre els companys i companyes del grup. En el cas del qüestionari d’autoavaluació, les preguntes es divideixen en tres grans blocs: respecte de les tasques individuals, respecte del seguiment del curs i respecte del projecte. Pel que fa a les preguntes del bloc de projecte, són les mateixes que les recollides al qüestionari de coavaluació, de forma que es pugui establir una relació entre les respostes.


No s’han plantejat criteris d’avaluació respecte d’aquests qüestionaris ni pes relatiu, quedant a criteri del professorat aquest extrem.


Els tres trimestres tenen el mateix valor i es fa mitjana dels tres. Per pujar nota l’alumne pot fer una activitat de creació d’una revista.


Quadre trimestral de les activitats i competències: 


Evidències

Competències

Percentatge trimestral

Disseny gràfic

CD 3

20 %

Seleccionar i tractar informació

CL (àmbit lingüístic) 1 i 3

10 %

Gravació i edició fotogràfica

CD 3

30 %

Gravació i edició de vídeo

CD 3

Creació de textos multimodals

CD 4 i 5 CEE (àmbit lingüístic)  5 i 6

10 %

Interpretació de textos multimodals

CD 4 i 5

10 %

Participació i actitud

CPiS 3 i 4

10 %

Treball cooperatiu

CD 8

10 %

ARTS ESCÈNIQUES  4t ESO (optativa)


AVALUACIÓ 

 

Distribució del valor de la nota: 


25 % exercicis de teatre.

25 % textos.

25 % improvisacions.

25 % actitud i/o posada en escena dels projectes escènics.


L’avaluació es durà a terme principalment mitjançant rúbriques d’observació del treball a classe. Es valorarà la implicació en el treball diari de l’aula i la participació activa en les diferents activitats i tasques implícites en els processos d’aprenentatge així com la seva disponibilitat i implicació per millorar-les a través del treball individual i col·lectiu. En definitiva, es tindrà en compte l’evolució de l’aprenentatge.

RECUPERACIÓ

En el cas que un alumne suspengui la matèria a final de curs, la professora valorarà el sistema de recuperació.


1r de BAT

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ


Es farà un examen competencial que tindrà en compte els sabers de llengua i literatura expressats en el currículum.

Una expressió escrita per trimestre i altres activitats que el professorat cregui convenients.

Una exposició oral anual a partir d’un tema proposat.


1r Trimestre

Competència 8. Llegir, interpretar i valorar obres rellevants de la literatura catalana. [100%]

Evidències: proves de continguts literaris (70%) i comentaris literaris (10%), exàmens de llibre lectura trimestral (20%)

 

En aquest trimestre, la competència 5 [produir textos escrits coherents, cohesionats, adequats i correctes] està inclosa dins de les rúbriques de correcció dels comentaris literaris.


2n Trimestre


Competència 8. Llegir, interpretar i valorar obres rellevants de la literatura catalana. [40%]

Evidències: proves de continguts literaris i comentaris literaris (20%) i exàmens de lectura (20 %)

Competència 5. Produir textos escrits i multimodals coherents, cohesionats, adequats i correctes. [20%]

Evidències: expressions escrites de tipologia textual diversa d’acord amb les situacions d’aprenentatge de la vida real. 


Competència 9. Consolidar i aprofundir en el coneixement explícit i sistemàtic sobre l’estructura de la llengua i els usos. [40%]

Evidències: exercicis gramaticals, proves de continguts gramaticals… 


3r Trimestre

Competència 8. Llegir, interpretar i valorar obres rellevants de la literatura catalana. [20%] 

Evidències: prova de lectura trimestral o comentaris de text relacionats amb la lectura.

Competència 5. Produir textos escrits i multimodals coherents, cohesionats, adequats i correctes. [10%]

Evidències: expressions escrites, exàmens… 

Competència 9. Consolidar i aprofundir en el coneixement explícit i sistemàtic sobre l’estructura de la llengua i els usos. [50%]

Evidències: exercicis gramaticals, exàmens de continguts gramaticals, etc 

Competència 1. Diversitat lingüística [10%] 

Evidències: prova escrita

Competència 3. Produir textos orals i multimodals.

Competència 6. Seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts, avaluant-ne la fiabilitat. 

Evidència de les competències 3 i 6: Exposicions orals C 3 i 6 [10%]


La competència 2 (comprensió oral), la competència 4 (comprensió escrita) i la competència 10 (convivència democràtica) són competències globals que s’aniran treballant al llarg del curs, però que no tenen un percentatge de qualificació específic.


La nota final de les proves quedarà rebaixada pels errors de normativa (gramaticals, lèxics, ortogràfics): es descomptaran 0,1 punts per cada error encara que siguin repetits (sense límit), sigui del tipus que sigui. El professorat aplicarà la discrecionalitat que cregui raonable en funció de les característiques específiques que pugui presentar l’alumne/a, d’acord amb els criteris que s'apliquen a les PAU.


Si un alumne fa una mala praxi en un examen, se li suspendrà la matèria del trimestre.


Si un alumne copia un treball, sigui de la naturalesa que sigui, se li suspendrà el treball.

Per aprovar l’assignatura caldrà arribar al 5.

Amb la finalitat de fer una proposta que pugui encabir totes les opcions i la igualtat d’oportunitats, el departament acorda que puguin pujar fins a 1 punt la nota a cada trimestre fent una ressenya (de lectures autònomes, d’obres teatrals, de dansa… que hagin pogut anar a veure), participant en concursos literaris de fora del centre, etc. (competència 7)


Es tracta d’una matèria en què l’avaluació és contínua, per tant, en cada trimestre aniran sortint preguntes sobre temes treballats en els trimestres anteriors. La nota final es formarà a partir dels percentatges següents: 25 % 1a avaluació, 25 % 2a avaluació i 50 % tercera avaluació.


L’examen de recuperació extraordinària es farà conjuntament a tots els grups en el període determinat per direcció del centre.


2n de BAT

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓDistribució del valor de la nota de les activitats d’avaluació:


1a Avaluació

10% notes de classe.

20% llibre, amb preguntes sobre elements literaris.

70% llengua2a Avaluació

10% notes de classe.

70% llengua

20% llibre, amb preguntes sobre elements literaris.


3a Avaluació

10% notes de classe

80% llengua

10% exposició oral.


La nota final de les proves quedarà rebaixada pels errors de normativa (gramaticals, lèxics, ortogràfics): es descomptaran 0,1 punts per cada error encara que siguin repetits (sense límit), sigui del tipus que sigui. El professorat aplicarà la discrecionalitat que cregui raonable en funció de les característiques específiques que pugui presentar l’alumne/a, d’acord amb els criteris que apliquen a les PAU.

Un cop acabades les tres avaluacions les recuperacions seguiran els següents criteris:

Amb 1 avaluació suspesa: cal recuperar-la al final.

Amb 2 o 3 avaluacions suspeses: es recupera tota la matèria.

Aquests exàmens de recuperació els fan conjuntament tots els cursos, en data, hora i lloc assignats pel cap d’estudis. El Departament de català prepara un corpus comú d'examen global de tot el contingut inclòs en el currículum.

Si a un alumne li queda pendent l’assignatura, ha d’anar a l’examen final ordinari o extraordinari, amb tot el contingut de la matèria curricular.

Acabades i valorades totes les avaluacions farem la mitjana de les tres avaluacions a partir del 4'5. Per aprovar l’assignatura caldrà arribar al 5.

Amb la finalitat de fer una proposta que pugui encabir totes les opcions i la igualtat d’oportunitats, el departament acorda que puguin pujar fins a 1 punt la nota a cada trimestre fent una ressenya (de lectures autònomes, d’obres teatrals, de dansa… que hagin pogut anar a veure), participant en concursos literaris de fora del centre, etc.

ARTS ESCÈNIQUES 2n BATXILLERAT 


AVALUACIÓ

 

Distribució del valor de la nota: 


20 % teoria 

20 % lectura i anàlisi d’una obra de teatre  

20 % exercicis de teatre.

20 % textos.

20 % improvisacions.


La part teòrica s’avaluarà mitjançant una prova (se’n podrà fer més d’una si es considera convenient). Caldrà presentar un treball de cada llibre de lectura d’acord amb les indicacions de la professora. Pel que fa a la resta d’activitats, seran avaluades principalment mitjançant rúbriques d’observació del treball a classe. Es valorarà la implicació en el treball diari de l’aula i la participació activa en les diferents activitats i tasques implícites en els processos d’aprenentatge així com la seva disponibilitat i implicació per millorar-les a través del treball individual i col·lectiu. En definitiva, es tindrà en compte l’evolució de l’aprenentatge.

RECUPERACIÓ

Les recuperacions es faran a final de curs en un calendari comú aprovat per la direcció d'estudis. Caldrà recuperar l’assignatura amb l’activitat i/o prova indicada per la professora.